Van bur­ger­oor­log tot Ro­zen­oor­lo­gen

Hoe kwa­men de­ze oor­lo­gen aan hun naam?

Alles over Geschiedenis - - Tronenspel In Engeland -

Een van de be­lang­rijk­ste bron­nen over de Ro­zen­oor­lo­gen is de tri­lo­gie Hen­drik VI, van William Sha­ke­spe­a­re. De­ze stuk­ken ge­ven een pri­ma over­zicht van het po­li­tie­ke ge­kon­kel en de ge­vech­ten die En­ge­land in een bur­ger­oor­log stort­ten. Ster­ker nog: de naam ‘Ro­zen­oor­lo­gen’ is een uit­vin­ding van Sha­ke­spe­a­re. In ak­te 2, scè­ne 4 van Hen­drik VI wordt de­ze term ge­bruikt. De ru­zi­ën­de he­ren moe­ten een keu­ze ma­ken tus­sen York en Lan­cas­ter door een wit­te of rode roos te pluk­ken uit de tuin waar zij zich be­vin­den. De scè­ne werd over­ge­no­men door an­de­re schrij­vers, on­danks zijn on­nauw­keu­rig­heid. De mees­te his­to­ri­ci me­nen dat het zo nooit ge­beurd is. Des­on­danks ver­eeu­wig­de ook Wal­ter Scott dit mo­ment. De naam ‘Ro­zen­oor­lo­gen’ raak­te daar­door in­ge­bur­gerd en is sinds­dien al­tijd ge­bruikt om het con­flict aan te dui­den. Tot dat mo­ment was het ge­woon ‘de bur­ger­oor­log’.

In de­ze over­drach­te­lij­ke scè­ne ver­kla­ren de aan­han­gers van York en Lan­cas­ter hun trouw door een wit­te of rode roos te pluk­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.