Kroeg­wee­tjes Het Ta­pijt van Bayeux

Alles over Geschiedenis - - Tronenspel In Engeland -

Wat was het?

Met een leng­te van ze­ven­tig me­ter en een hoog­te van vijf­tig cen­ti­me­ter is het Ta­pijt van Bayeux een ver­ba­zing­wek­kend kunst­werk dat na 900 jaar nog steeds on­ze aan­dacht trekt. Het ta­pijt toont het ver­haal van de Nor­man­di­sche ver­o­ve­ring van En­ge­land in 1066 in ver­bluf­fen­de de­tails, be­gin­nend met Ha­rold God­win­sons reis naar Nor­man­dië in 1064 en ein­di­gend met de Slag van Has­tings. Het ta­pijt is ge­maakt van ne­gen lin­nen ba­nen ge­bor­duurd met wol­len ga­ren in rood-, geel-, groen-, blauw- en grijs­tin­ten. Langs de ver­schil­len­de scè­nes loopt een La­tijn­se in­scrip­tie die het mo­ge­lijk maakt de sleu­tel­fi­gu­ren in het ver­haal te iden­ti­fi­ce­ren – zo wor­den bij­voor­beeld Edu­ard de Be­lij­der en Wil­lem de Ver­ove­raar met naam ge­noemd. He­laas is het ta­pijt niet vol­le­dig be­waard ge­ble­ven. Het laat­ste deel, dat waar­schijn­lijk Wil­lems tri­om­fan­te­lij­ke kro­ning heeft ge­toond, is verloren ge­gaan.

Wat is er ge­beurd?

Over het al­ge­meen wordt het ta­pijt be­schouwd als het werk van Nor­man­di­sche pro­pa­gan­da om Wil­lems in­va­sie van En­ge­land te le­gi­ti­me­ren. Om dit doel te be­na­druk­ken, ver­telt het ta­pijt het ver­haal van­uit een Nor­man­disch per­spec­tief waar­door Ha­rold als be­zet­ter wordt ge­toond en Wil­lem als recht­ma­ti­ge troon­op­vol­ger. Vol­gens een Fran­se le­gen­de was Wil­lems echt­ge­no­te, ko­nin­gin Ma­thil­de, de ver­vaar­di­ger van het ta­pijt. Sa­men met haar hof­da­mes zou Ma­thil­de het ta­pijt heb­ben ge­maakt om het suc­ces van de over­win­ning van En­ge­land door haar echt­ge­noot te vie­ren. In Frankrijk wordt het ta­pijt dus vaak ‘Het ta­pijt van ko­nin­gin Ma­thil­de’ ge­noemd. Een an­de­re the­o­rie, die als ge­loof­waar­di­ger wordt be­schouwd, is dat Wil­lems half­broer, bis­schop Odo, op­dracht heeft ge­ge­ven voor het ma­ken van het wandkleed. Het is na­me­lijk in de ka­the­draal van Bayeux ont­dekt, een ka­the­draal die Odo liet bou­wen. Als dit het ge­val is, is het ta­pijt met grote waar­schijn­lijk­heid in En­ge­land ont­wor­pen, aan­ge­zien Odo op het mo­ment van de ver­vaar­di­ging graaf van Kent was en An­gel­sak­sisch naai­werk be­kend­stond om zijn nauw­keu­rig­heid en aan­dacht voor de­tails.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.