NEWTONS WET VAN ZWAARTEKRACHT 1687

Alles over Geschiedenis - - Kroegweetjes -

Waar­om val­len din­gen te­rug naar de aar­de als je ze om­hoog gooit? Voor­dat Is­aac New­ton zijn zwaar­te­kracht­wet op­wierp, werd het ant­woord voor­al ge­zocht in qua­si-mys­tie­ke ver­kla­rin­gen. Maar met de in­tro­duc­tie van zijn wet in Prin­ci­pia Ma­the­ma­ti­ca in 1687 kwam er een hel­de­re ver­kla­ring over de wer­king van de fy­sie­ke we­reld. Het zou de we­ten­schap eeu­wen­lang do­mi­ne­ren. De the­o­rie van zwaartekracht was vol­gens New­ton (die het ver­haal maar wat graag her­haal­de ten over­staan van col­le­ga’s) ont­staan toen hij in Trini­ty Col­le­ge in Cam­brid­ge een ap­pel van een boom zag val­len. Het is een my­the dat de ap­pel op Newtons hoofd viel, maar tek­sten uit die tijd – zo­als Me­moirs Of Sir Is­aac New­ton’s Li­fe van William Stu­ke­ly – be­ves­ti­gen de ge­beur­te­nis die New­ton in­spi­reer­de tot het ant­woord op de vraag waar­om een ap­pel al­tijd lood­recht om­laag valt.

“New­ton kwam met een hel­de­re ver­kla­ring over de wer­king van de fy­sie­ke we­reld.”

Hoe­wel de ap­pel niet op Newtons hoofd viel, is de ap­pel wel wer­ke­lijk de in­spi­ra­tie­bron ge­weest voor de zwaar­te­kracht­wet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.