DE ONTRAFELING VAN DNA 1953

Alles over Geschiedenis - - Kroegweetjes -

Het ver­haal van de ont­dek­king van DNA (desoxy­ri­bo­nu­cle­ï­ne­zuur) be­gint met een Zwit­ser­se arts en bi­o­loog ge­naamd Jo­han­nes Frie­d­rich Mie­scher. Oor­spron­ke­lijk wil­de hij prak­ti­se­rend arts wor­den, maar na een zware aan­val van buik­ty­fus raak­te zijn ge­hoor be­scha­digd en moest hij de­ze car­ri­è­re op­ge­ven. Hij ging ver­der in de fy­si­o­lo­gi­sche che­mie. Eerst dacht hij dat hij lym­fo­cy­ten (een ty­pe wit­te bloed­cel) zou gaan be­stu­de­ren, maar ver­vol­gens werd hij in de rich­ting van leu­ko­cy­ten (al­le wit­te bloed­cel­len) ge­stuurd door de Duit­se bi­o­che­mist Felix Hop­pe-Sey­ler.

Na het fil­te­ren van cel­mon­sters pro­beer­de Mie­scher de cel­kern (nu­cle­us) van het cy­to­plas­ma te schei­den. Daar slaag­de hij in door de kern open te bre­ken, een de­ter­gens toe te voe­gen en ver­vol­gens een zuur. Het re­sul­taat? Iets dat Mie­scher nu­cle­ï­ne noem­de en dat te­gen­woor­dig DNA heet.

Mie­scher en zijn me­de-on­der­zoe­kers ble­ven nu­cle­ï­ne­zu­ren nog meer­de­re ja­ren on­der­zoe­ken zonder het be­lang van hun ont­dek­king, met zijn dub­be­le he­lix­struc­tuur, te be­sef­fen. Dat kwam pas in 1953, dank­zij de Ame­ri­kaan James Wat­son en de Brit Fran­cis Crick. In­mid­dels we­ten we dat DNA ver­ant­woor­de­lijk is voor het co­de­ren van ge­ne­ti­sche in­struc­ties van elk or­ga­nis­me op aar­de.

“Na een ge­val van buik­ty­fus moest hij zijn am­bi­tie om arts te wor­den op­ge­ven.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.