DE ZON IS HET MID­DEL­PUNT VAN HET ZONNESTELSEL 1543

Alles over Geschiedenis - - Kroegweetjes -

Voor Ni­co­laas Coper­ni­cus stond het vast dat de aar­de het mid­del­punt van het ster­ren­stel­sel was. Zo stond het vast­ge­legd in het Pto­le­mae­ï­sche sys­teem, be­dacht door Clau­di­us Pto­le­ma­eus in de twee­de eeuw.

Al­les draai­de dus om de aar­de en ons ster­ren­stel­sel werd tot de zes­tien­de eeuw ge­zien als het vol­le­di­ge uni­ver­sum. Het be­twis­ten van de­ze waar­heid werd door de ka­tho­lie­ke kerk ge­zien als ket­te­rij. Ga­li­leo Ga­li­lei werd bij­na een eeuw la­ter door de ka­tho­lie­ke in­qui­si­tie on­der huis­ar­rest ge­plaatst van­we­ge zijn steun voor het Coper­ni­caan­se sys­teem. Maar toen Coper­ni­cus zijn ver­han­de­ling Over de om­wen­te­lin­gen der he­mel­li­cha­men (1543) pu­bli­ceer­de, stel­de hij dat het ou­de sys­teem niet klop­te en dat al zijn on­der­zoek er­op wees dat het heel­al he­li­o­cen­trisch was, dus met de zon als mid­del­punt. Coper­ni­cus’ he­li­o­cen­tri­sche idee kon op fel­le te­gen­stand re­ke­nen. In 1616 kwam het boek op de lijst van ver­bo­den boe­ken van de kerk te staan en was er al­leen nog een ge­cen­su­reer­de ver­sie op aan­vraag be­schik­baar. Pas in 1835 werd het ver­bod op het boek door de ka­tho­lie­ke Kerk op­ge­he­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.