BUSKRUIT ONT­DEKT

Alles over Geschiedenis - - Kroegweetjes -

Het ge­rucht gaat dat Chi­ne­se al­che­mis­ten per toe­val buskruit uit­von­den ter­wijl ze zoch­ten naar een elixer die het eeu­wi­ge le­ven schonk. Buskruit heeft sinds­dien ech­ter geen le­vens ver­lengd, maar wel de oor­logs­voe­ring vol­le­dig ver­an­derd.

Buskruit heeft zich ont­wik­keld van een­vou­dig vuur­werk tot de drij­ven­de kracht ach­ter ka­non­nen, mus­ket­ten, ge­we­ren, bom­men al­ler­lei an­der ex­plo­sief wa­pen­tuig – met ve­le mil­joe­nen slacht­of­fers tot ge­volg. Vol­gens we­ten­schaps­ge­schied­kun­di­ge Jo­seph Need­ham was de ont­wik­ke­ling van het buskruit zo­als we te­gen­woor­dig ken­nen een ge­lei­de­lijk pro­ces en ge­beur­den er veel on­ge­luk­ken mee. Een van de op­mer­ke­lijk­ste ge­beur­de in 1280, toen een groot bus­krui­t­ar­se­naal in Wei-yang per on­ge­luk in brand vloog. De ex­plo­sie die volg­de was zo krach­tig dat het hon­derd man op slag dood­de en de ve­le hou­ten bal­ken en pi­la­ren van het ar­se­naal tot een af­stand van vijf ki­lo­me­ter door de lucht slin­ger­de.

“De ont­dek­king van buskruit had mil­joe­nen do­den tot ge­volg.”

De ont­wik­ke­ling en ver­fij­ning van buskruit was een traag pro­ces dat ve­le eeuwen duur­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.