MIS­DAAD VAST­GE­LEGD 1896

Een duim voor een unie­ke me­tho­de om cri­mi­ne­len te iden­ti­fi­ce­ren!

Alles over Geschiedenis - - Kroegweetjes -

Het ge­bruik van vin­ger­af­druk­ken als iden­ti­fi­ca­tie­mid­del is een re­la­tief mo­der­ne ont­dek­king. Toch is er be­wijs dat vin­ger­af­druk­ken al eer­der ge­bruikt wer­den. De Ba­by­lo­ni­ërs in 2000-1000 v.Chr. druk­ten bij­voor­beeld hun vin­ger­top­pen in klei om za­ke­lij­ke trans­ac­ties vast te leg­gen. Ook in het ou­de Chi­na wer­den duim­af­druk­ken ge­bruikt om do­cu­men­ten te ‘on­der­te­ke­nen’.

Maar pas in de ne­gen­tien­de eeuw wer­den vin­ger­af­druk­ken in­ge­zet te­gen mis­daad. Sir William Her­schel, hoofd­ma­gi­straat in In­dia, liet in 1858 on­der­da­nen hun af­druk­ken vast­leg­gen voor het te­ke­nen van za­ke­lij­ke do­cu­men­ten

om frau­de te­gen te gaan. De Schot­se arts Hen­ry Faulds pu­bli­ceer­de in 1880 een ar­ti­kel over het ge­bruik van vin­ger­af­druk­ken om per­so­nen te iden­ti­fi­ce­ren en twaalf jaar la­ter ge­bruik­te de Ar­gen­tijn­se agent Ju­an Vu­ce­tich als eer­ste af­druk­ken om cri­mi­ne­len in de kraag te vat­ten.

In 1896 ont­wik­kel­de Sir Ed­ward Ri­chard Hen­ry een clas­si­fi­ca­tie­sys­teem waar­mee af­druk­ken op­ge­sla­gen en ge­sor­teerd kon­den wor­den. Scot­land Yard nam het sys­teem in 1901 over. Nu kon­den cri­mi­ne­len wor­den ge­vat op ba­sis van hun ge­ne­ti­sche ken­mer­ken.

Nieu­we me­de­wer­kers bij de le­ger­mu­ni­tie­fa­briek in Ne­bras­ka moe­ten fo­to’s en vin­ger­af­druk­ken af­staan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.