HOE MICROBEN ZIEKTEN VEROORZAKEN 1905

Alles over Geschiedenis - - Kroegweetjes -

Voor­dat in 1676 bac­te­ri­ën ont­dekt wer­den door An­to­nie van Leeu­wen­hoek – en la­ter de ont­dek­king van de the­o­rie van de ziek­te­ver­wek­ker die ver­klaar­de hoe ziek­te ver­oor­zaakt kan wor­den door mi­cro-or­ga­nis­men – wa­ren al­ler­lei bi­zar­re ver­kla­rin­gen ge­brui­ke­lijk.

Een van de­ze vreem­de the­o­rie­ën was die van mi­as­ma, een vui­le lucht die do­de­lij­ke ziek­tes als cho­le­ra, ch­la­my­dia en de pest zou veroorzaken. De­ze the­o­rie bleef gang­baar tot de ne­gen­tien­de eeuw. Na bij­na hon­derd jaar on­der­zoek door ve­le we­ten­schap­pers be­wees de Duit­ser Robert Koch met zijn werk over tu­ber­cu­lo­se dat de the­o­rie van de ziek­te­ver­wek­ker klop­te. Daar­voor kreeg hij in 1905 de No­bel­prijs. Hij stel­de re­gels op voor het tes­ten of een or­ga­nis­me ziekten ver­wekt. Zijn cri­te­ria wor­den in de mo­der­ne ge­nees­kun­de nog al­tijd ge­bruikt.

Dank­zij de ont­dek­king dat be­paal­de bac­te­ri­ën en vi­rus­sen in­fec­tie­ziek­ten kun­nen veroorzaken en via bij­voor­beeld wa­ter, de lucht of fy­siek con­tact ver­spreid kun­nen wor­den, weet men te­gen­woor­dig be­ter hoe men veel ziekten kan voor­ko­men en be­han­de­len.

De ont­dek­king van ziek­te­ver­wek­kers hielp bij het te­gen­gaan van in­fec­tie­ziek­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.