10 DA­GEN DIE DE WE­RELD DE­DEN WAN­KE­LEN – JOHN REED

Alles over Geschiedenis - - Helden & schurken -

Dit jour­na­lis­tie­ke boek geeft een nauw­keu­rig beeld van de over­wel­di­gen­de ge­beur­te­nis­sen in Pe­tro­grad, toen Len­in en de Bol­sje­wis­ten in 1917 de macht gre­pen. Naast trans­crip­ties van toe­spra­ken van bol­sje­wis­ti­sche lei­ders no­teer­de Reed ook de com­men­ta­ren van wil­le­keu­ri­ge om­stan­ders. Hier­door is zijn ver­slag veel meer dan een op­som­ming van los­se feiten en ge­beur­te­nis­sen maar geeft het een kleur­rijk beeld van het Rus­si­sche pro­le­ta­ri­aat, de sol­da­ten, de ma­tro­zen en de ar­bei­ders, die zich ver­e­nig­den om het juk van on­der­druk­king af te wer­pen. Al de­ze uit het le­ven ge­gre­pen scè­nes ge­ven ons ook 100 jaar na da­to nog een idee van de stem­ming on­der de be­vol­king tij­dens een van de be­lang­rijk­ste ge­beur­te­nis­sen van de 20ste eeuw.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.