Wie heeft het ge­bouwd?

Voor som­mi­gen is Sto­ne­hen­ge te spec­ta­cu­lair om door men­sen­han­den ge­bouwd te zijn – al­leen bo­ven­na­tuur­lij­ke krach­ten zou­den zo’n mees­ter­werk kun­nen ma­ken.

Alles over Geschiedenis - - Stonehenge Ontrafeld -

De gees­te­lij­ke God­fried van Mon­mouth uit Wa­les maak­te in de twaalf­de eeuw een oud volks­ver­haal on­ster­fe­lijk in zijn pseu­do­his­to­ri­sche werk His­to­ria Re­gum Bri­tan­ni­ae. Hoofd­per­soon is ko­ning Am­bro­si­us Au­re­lia­nus, com­man­dant van post-Ro­meins Brit­tan­nië in de vijf­de eeuw, die een suc­ces­vol­le strijd te­gen de An­gel­sak­sen leid­de. Om de ge­sneu­vel­den te eren, stuur­de hij to­ve­naar Mer­lijn om een gro­te ste­nen cir­kel van de oor­spron­ke­lij­ke plaats in Ier­land naar de met bloed door­drenk­te Sa­lis­bu­ry Plain te ver­plaat­sen. Vol­gens Mon­mouth is de cir­kel ge­bouwd door reu­zen. Zelfs in de Mid­del­eeu­wen werd dit waar­schijn­lijk ge­woon ge­zien als een sprook­je. Maar in de ze­ven­tien­de eeuw voer­de an­ti­quaar Jo­hn Au­brey zijn on­der­zoek Tem­p­la Drui­d­um (Tem­pels van de dru­ï­den) uit en ver­klaar­de dat Sto­ne­hen­ge in 460 v.Chr was ge­bouwd door de dru­ï­den. Dit wa­ren ou­de pries­ters van de Kel­ti­sche hei­den­se re­li­gie, die naar ver­luidt men­sen­of­fers brach­ten.

De the­o­rie werd in de acht­tien­de eeuw ver­der uit­ge­bouwd door Wil­li­am Stu­ke­ley, een voor­aan­staan­de fi­guur in mo­dern dru­ï­dis­me. Hij be­gon met een ar­che­o­lo­gisch on­der­zoek. Rond die tijd werd de naam Slacht­steen aan een van de ste­nen ge­ge­ven – een steen die (nog steeds) een beet­je rood­ach­tig is.

De claims van Stu­ke­ley wer­den op­zij ge­scho­ven toen er in de 19e eeuw res­ten uit de Brons­tijd op de plek wer­den ge­von­den. Die pe­ri­o­de ein­dig­de in 800 v.Chr. – meer dan 500 jaar voor de eer­ste ver­mel­din­gen van dru­ï­den op­dui­ken. Mo­der­ne kool­stof­date­ring geeft aan dat het bou­wen rond 3100 v.Chr. be­gon, tij­dens het laatNe­o­li­thi­cum. Het is on­waar­schijn­lijk dat Sto­ne­hen­ge werd ge­bruikt voor ce­re­mo­nies, want die wer­den in bos­sen ge­hou­den. De Slacht­steen is ook niet ver­kleurd door of­fer­bloed; de ver­kleu­ring is het ge­volg van een che­mi­sche re­ac­tie tus­sen re­gen­wa­ter en het ij­zer in de steen.

Men­se­lij­ke ac­ti­vi­teit in het ge­bied gaat ver­der te­rug dan het Me­so­li­thi­cum. Ar­che­o­lo­gen heb­ben er vier gro­te paal­ga­ten ge­von­den die ver­moe­de­lijk da­te­ren van 8000 v.Chr. De­ze zou­den hou­ten pa­len heb­ben be­vat die een ri­tu­e­le be­te­ke­nis had­den. Rond 3500 v.Chr. werd er on­ge­veer 700 me­ter ten noor­den van waar Sto­ne­hen­ge zou ko­men, een ‘cur­sus’ (lang­wer­pi­ge aar­den op­ho­ging) ge­bouwd. We zul­len nooit ze­ker we­ten waar­om dit ge­bied

De bin­nen­kant van een re­con­struc­tie van een ne­o­li­thisch huis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.