De leer­ling van de mees­ter

Da Vin­ci’s leer­ling was zo dol op hem dat hij zijn le­ven lang be­steed­de aan het vei­lig­stel­len van zijn na­la­ten­schap.

Alles over Geschiedenis - - Leonardo Da Vinci - Bo­ven: Fran­ce­s­co Mel­zi bleef bij da Vin­ci tot aan zijn dood.

Fran­ce­s­co Mel­zi was de zoon van een edel­man uit Mil­aan. Hij ont­moet­te Da Vin­ci in 1505, toen hij

15 jaar oud was, en trok kort daar­na bij hem in. Hij werd de trou­we met­ge­zel en leer­ling van Da Vin­ci, en ver­ge­zel­de hem al­tijd en over­al. In te­gen­stel­ling tot een aan­tal an­de­re stu­den­ten was Mel­zi wer­ke­lijk een ge­ta­len­teerd kun­ste­naar. Zijn stijl eve­naar­de die van zijn mees­ter op een dus­da­ni­ge ma­nier dat het moei­lijk was om te be­pa­len welk schil­de­rij van wie was. Er wordt vaak ge­zegd (on­der meer door Sig­mund Freud) dat de loy­a­li­teit van Mel­zi naar Da Vin­ci af­breuk deed aan zijn ei­gen ar­tis­tie­ke pres­ta­ties, die wer­den over­scha­duwd. Eeu­wen­lang vroeg men zich af of Da Vin­ci en Mel­zi ge­lief­den wa­ren, maar de mees­te his­to­ri­ci zijn het er te­gen­woor­dig over eens dat het meer een va­der-en-zoon­re­la­tie was. Mel­zi erf­de de enor­me col­lec­tie pa­pie­ren en te­ke­nin­gen, en hij was de eni­ge leer­ling die bij hem bleef tot aan zijn dood. Hij deed zijn best om de na­la­ten­schap van Da Vin­ci vei­lig te stel­len en pro­beer­de zijn no­ti­ties sa­men te stel­len om ze te de­len met de we­reld. Maar het luk­te hem niet om ze tij­dens zijn le­ven te pu­bli­ce­ren, on­danks het feit dat hij wer­kers in­huur­de om hem te hel­pen. Zijn zoon Ora­zio erf­de al­les. Hij re­a­li­seer­de zich niet hoe be­lang­rijk het was en ver­kocht al­les af­zon­der­lijk, zo­dat het ver­spreid raak­te over Eu­ro­pa. In de 19e eeuw wer­den al­le pa­pie­ren en te­ke­nin­gen lang­zaam her­ont­dekt en pas toen kre­gen de idee­ën van Da Vin­ci wat meer aan­dacht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.