Wat was het?

Alles over Geschiedenis - - Kroegweetjes -

Na eeu­wen van vre­de en wel­vaart, me­de dank­zij een bij­na on­ge­hin­der­de uit­brei­ding in het Mid­del­land­se Zee­ge­bied, raak­te het Ro­mein­se Rijk in 133 v.Chr. in een cri­sis. Dit ge­beur­de na de moord op de po­pu­lai­re amb­te­naar Ti­be­ri­us Grac­chus – een moord die zou zijn goed­ge­keurd door de se­naat. De daar­op­vol­gen­de ja­ren wer­den ge­ken­merkt door so­ci­a­le on­rust, ter­wijl po­li­ti­ci het ver­der uit­voch­ten. Ge­ne­raal Gai­us Ma­ri­us, een suc­ces­vol­le mi­li­tai­re cam­pag­ne­voer­der, werd con­sul van de Ro­mein­se Re­pu­bliek in 107 v.Chr.

Na een machts­strijd met Lu­ci­us Sul­la in 88 v.Chr. volg­de er een ter­reur­be­wind dat veel volks­ver­te­gen­woor­di­gers het le­ven kost­te. Sul­la over­leed in 78 v.Chr. en werd ver­van­gen door Gna­eus Pomp­ei­us Mag­nus, ook wel be­kend als Pomp­ei­us de Gro­te, die la­ter naast Mar­cus Cr­as­sus en Ju­li­us Caesar zou die­nen in het eer­ste tri­um­vi­raat (een be­wind be­staan­de uit drie be­winds­lie­den).

Pomp­ei­us en Caesar raak­ten al snel ver­strikt in hun func­ties, wat leid­de tot een aan­tal bur­ger­oor­lo­gen en er uit­ein­de­lijk voor zorg­de dat Au­gus­tus (erf­ge­naam van Caesar) kei­zer werd in 27 v.Chr. Dat luid­de het ein­de van de Re­pu­bliek in.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.