Wat wa­ren de ge­vol­gen?

Alles over Geschiedenis - - Kroegweetjes -

Met de val van de Ro­mein­se Re­pu­bliek ging ook een de­mo­cra­tisch sys­teem ten on­der. Dit sys­teem had de Staat be­stuurd sinds de op­rich­ting in 509 v.Chr., na de om­ver­wer­ping van de ge­ha­te Ro­mein­se mo­nar­chie. Na het af­zet­ten van de ko­nin­gen werd de ti­tel ‘con­sul’ ge­ïn­tro­du­ceerd en ge­deeld door twee man­nen. De se­naat kreeg meer macht en er wer­den tri­bu­nen (ambts­dra­gers) ge­ko­zen om het volk te ver­te­gen­woor­di­gen. Maar de­ze be­stuurs­vorm ver­an­der­de door de on­der­gang van de Re­pu­bliek.

De so­ci­a­le on­rust en het mi­li­tai­re op­por­tu­nis­me dat Ro­me ver­woest­te in de laat­ste eeuw v.Chr. en er­toe leid­de dat Ju­li­us Caesar uit­ein­de­lijk met suc­ces de macht greep, maak­te een eind aan een be­stuurs­sys­teem dat ge­hoor gaf aan de wen­sen van het volk. En ter­wijl Caesars roof­zuch­ti­ge am­bi­tie tot zijn on­der­gang zou lei­den, greep zijn erf­ge­naam Au­gus­tus de macht en werd kei­zer in 27 v.Chr. Ro­me zou tot 476 n.Chr. door een kei­zer wor­den be­stuurd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.