Zo maak je ...

DO­DE­LIJK LEKKERE KOEK­JES, EN­GE­LAND & IER­LAND, MID­DEL­EEU­WEN

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Al­ler­zie­len­ge­bak

Al­ler­zie­len­ge­bak (soul ca­kes) is de ori­gi­ne­le ‘tre­at’ in de trick-or-tre­at tra­di­tie van Hal­lo­ween. Het is ont­staan in de Mid­del­eeu­wen en be­doeld voor Al­ler­zie­len op 2 no­vem­ber, wan­neer de do­den wor­den her­dacht.

De koek­jes wer­den uit­ge­deeld aan ar­me ‘soulers’, die van deur tot deur gin­gen om ge­be­den in de vorm van lied­jes en ge­dich­ten aan te bie­den. De tra­di­tie ging zelfs door na de Re­for­ma­tie en ver­an­der­de in de 19e eeuw in ‘gui­sing’ en uit­ein­de­lijk in het be­ken­de trick-or-tre­at, in de 20e eeuw in Ame­ri­ka.

Al­ler­zie­len­ge­bak werd tra­di­ti­o­neel ge­bak­ken als koek­jes met een kruis er­op. Som­mi­ge re­cep­ten ge­ven aan dat er war­me spe­ce­rij­en bij moe­ten, zo­als noot­mus­kaat en ka­neel, maar dat zat er oor­spron­ke­lijk niet in, om­dat het an­ders veel te duur zou wor­den. Uit­ein­de­lijk is het re­cept ver­der ont­wik­keld met ge­droogd fruit en ro­zij­nen kun je ge­brui­ken om het sym­bo­li­sche kruis te be­na­druk­ken.

INGREDIËNTEN

340 g bloem

170 g sui­ker

170 g bo­ter

1/2 tl ge­ma­len ka­neel

1/2 tl ge­ma­len koek­krui­den 1/2 tl ge­ma­len noot­mus­kaat 1 ei

2 tl wit­te wijn­azijn op­ti­o­neel ro­zij­nen scheu­tje melk

BEREIDINGSWIJZE

01 Be­gin met het voor­ver­war­men van de oven op 200 °C en vet ge­lijk twee bak­pla­ten in.

02 Zeef de bloem in een gro­te kom, voeg de spe­ce­rij­en en sui­ker toe en meng het ge­heel. 03 Snijd de bo­ter in blok­jes en meng ze met je meng­sel tot er een soort brood­krui­mels ont­staan. 04 Klop in een an­de­re kom het ei en voeg de azijn toe. 05 Meng je dro­ge meng­sel met de ei en azijn tot je een ste­vig deeg hebt - mis­schien moet je een beet­je melk toe­voe­gen. Ver­vol­gens dek je de kom af en zet je hem in de koel­kast. 06 Na on­ge­veer 20 mi­nu­ten is het deeg klaar om ver­der te ver­wer­ken. Strooi wat bloem over een snij­plank en deeg­rol­ler, en rol het deeg tot het on­ge­veer een hal­ve cen­ti­me­ter dik is. 07 Ge­bruik een ron­de deeg­snij­der om cir­kels te snij­den en plaats ze op de in­ge­vet­te bak­plaat be­paal zelf welk for­maat je wilt ge­brui­ken. Maak met een scherp mes voor­zich­tig een kruis in de bo­ven­kant van de koek­jes. Even­tu­eel ac­cen­tu­eer je het met ro­zij­nen. 08 Bak de koek­jes 15 mi­nu­ten in de oven tot ze goud­bruin zijn en heer­lijk rui­ken! 09 Geef de koek­jes aan de trick-or-tre­a­ters die met Hal­lo­ween aan je deur ko­men. Je kunt ze na­tuur­lijk ook zelf bij een bak­je kof­fie sol­daat ma­ken op Al­ler­zie­len - en be­denk dan dat de ziel van een ge­lief­de wordt ge­red van het va­ge­vuur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.