5 op­mer­ke­lij­ke fei­ten over ...

HAL­LO­WEEN, AF­GE­LEID VAN ALL HAL­LOWS EVE (AL­LER­HEI­LI­GEN­AVOND)

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Hal­lo­ween

01Icha­bod Cra­ne

Het be­kend­ste ver­haal van Was­hing­ton Ir­ving is The Le­gend of Sleepy Hol­low uit 1820. De bij­ge­lo­vi­ge Icha­bod Cra­ne (die met Abra­ham van Brunt strijdt om de 18-ja­ri­ge Ka­ther­i­na van Tas­sel) ont­moet op Hal­lo­ween­avond een ont­hoof­de rui­ter. Ver­vol­gens ver­dwijnt hij spoor­loos uit de ge­meen­schap en trouwt Ka­ther­i­na met Abra­ham. Er be­stond daad­wer­ke­lijk ie­mand met de naam Icha­bold Cra­ne. Er be­staat één fo­to van hem, maar die lijkt in de verste ver­te niet op het fic­tie­ve ka­rak­ter.

02

Op­tocht Day of the Dead

Día de Mu­er­tos is een tra­di­tie in Mexi­co en Cen­traal-Ame­ri­ka, maar van ouds­her een be­slo­ten feest­je. Een op­tocht was er niet. Maar toen de Ja­mes Bond-film Spectre zo’n op­tocht ge­bruik­te tij­dens de ach­ter­vol­gings­scè­ne aan het be­gin van de film, be­sloot het stads­be­stuur daar ge­bruik van te ma­ken en het daar­op­vol­gen­de jaar een op­tocht te or­ga­ni­se­ren voor toe­ris­ten.

03

Gif­ti­ge ‘tre­ats’

Dit is een le­gen­de die elk jaar op­nieuw wordt ver­teld, maar ei­gen­lijk maar één keer daad­wer­ke­lijk is voor­ge­ko­men. In 1974 stierf Ti­mo­thy O’Bry­an uit Texas na het eten van snoep­jes die wa­ren ver­gif­tigd met cy­a­ni­de. De snoep­jes wa­ren al­leen niet ver­gif­tigd door een psy­cho­pa­thi­sche buur­man, maar door Ti­mo­thy’s va­der. Die had enor­me schul­den en wil­de zo het ver­ze­ke­rings­geld op­strij­ken.

04

Teng Chieh

De Chi­ne­se va­ri­ant van Hal­lo­ween heet het lan­taarn­feest en wordt in ver­schil­len­de Azi­a­ti­sche lan­den ge­vierd. Er wor­den lan­taarns in de vorm van dra­ken en an­de­re die­ren rond de hui­zen en stra­ten ge­han­gen om de gees­ten van over­le­de­nen te­rug te lei­den naar hun aard­se huis. Om hun over­le­den ge­lief­den te eren, zet­ten fa­mi­lie­le­den voed­sel en wa­ter klaar bij por­tret­ten van hun voor­ou­ders.

05

Oran­je & zwart

Oran­je en zwart wor­den door­gaans ge­as­so­ci­eerd met Hal­lo­ween. Oran­je staat sym­bool voor kracht en uit­hou­dings­ver­mo­gen en staat sa­men met bruin en goud voor de oogst en de herfst. Zwart staat sym­bool voor dood en duis­ter­nis en fun­geert als her­in­ne­ring dat Hal­lo­ween van oor­sprong een feest­dag was die de gren­zen tus­sen le­ven en dood be­na­druk­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.