His­to­rie vs. Hol­ly­wood

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

De­fi­an­ce.

01

Da­niel Craig speelt Tu­via Biels­ki, de oud­ste van vier broers. In de film wordt hij af­ge­schil­derd als ie­mand die in het Rus­sisch kan pra­ten met een Rus­si­sche par­ti­za­nen­lei­der, on­danks het feit dat de ech­te Biels­ki maar nau­we­lijks Rus­sisch sprak.

02

Vreemd ge­noeg is Zus (Liev Schrei­ber) in de film de op een na oud­ste broer, maar in wer­ke­lijk­heid is dat Asael (Ja­mie Bell). De re­den hier­voor is zeer waar­schijn­lijk om het over­lo­pen van Zus naar de Rus­si­sche par­ti­za­nen dra­ma­ti­scher te ma­ken.

03

Er is am­per be­wijs dat Zus zich aan­sloot bij de Rus­si­sche par­ti­za­nen, voor­al in de ma­te die de film laat zien. De span­ning tus­sen de broers wordt de he­le film over­dre­ven, net als de stress van Tu­via wan­neer hij een agent doodt die heult met de na­zi’s.

04

De cli­max van de film is een ge­vecht tus­sen de groep van Biels­ki en een tank – dit is nooit ge­beurd. De broers en hun vol­gers wa­ren vrij­heids­strij­ders, maar ze vie­len nooit een tank aan. Ze ge­bruik­ten lie­ver min­der op­zich­ti­ge me­tho­des.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.