Waar ko­men de po­li­tie­ke ter­men links en rechts van­daan?

Alles over Geschiedenis - - Nieuws -

Ze da­te­ren al van de Na­ti­o­na­le Ver­ga­de­ring, tij­dens de Fran­se Re­vo­lu­tie in 1789. De con­ser­va­tie­ven (aan­han­gers van de ko­ning) za­ten rechts van de voor­zit­ter. Links van de voor­zit­ter za­ten de se­cu­lie­re li­be­ra­len. Zij wil­den de macht van de tra­di­ti­o­ne­le or­de door­bre­ken ten ba­te van de bur­ge­rij. La­ter ver­scho­ven de ac­cen­ten: links werd voor­al van toe­pas­sing op so­ci­a­lis­ti­sche par­tij­en, waar­door de li­be­ra­len in het po­li­tie­ke mid­den be­land­den en de con­ser­va­tie­ven rechts.

De ter­men links en rechts wer­den aan­van­ke­lijk door bei­de kan­ten als be­le­di­ging ge­bruikt en wer­den ge­lei­de­lijk aan een af­kor­ting voor con­ser­va­tie­ve of so­ci­a­lis­ti­sche po­li­tie­ke idee­ën. In Ne­der­land wer­den tot de Twee­de We­reld­oor­log al­leen de con­fes­si­o­ne­le par­tij­en tot de recht­se par­tij­en ge­re­kend.

Tij­dens de Fran­se Re­vo­lu­tie werd je po­li­tie­ke loy­a­li­teit be­paald door de plek waar je ging zit­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.