Wel­kom

Alles over Geschiedenis - - Inhoud - Jos He­ij­mans Re­dac­teur

Een van de meest tot de ver­beel­ding spre­ken­de kerst­ver­ha­len is dat van de wa­pen­stil­stand van 1914. Voor even leg­den de strij­den­de par­tij­en de wa­pens neer, lie­ten de waan van de oor­log ach­ter zich en zoch­ten el­kaar op voor een spon­ta­ne kerst­vie­ring. Naar ver­luidt speel­den de En­gel­sen ook nog een par­tij­tje voet­bal te­gen de Duit­sers, maar dat is in­mid­dels naar het land der fa­be­len ver­we­zen. Dit kerst­be­stand is de ge­schie­de­nis in ge­gaan als een men­se­lijk licht­punt­je in een ver­der duis­te­re en on­men­se­lij­ke epi­so­de. Een min­der be­kend feit uit de­ze ge­beur­te­nis, is dat de meer­de­ren van de sol­da­ten die ge­za­men­lijk kerst vier­den he­le­maal niet te spre­ken wa­ren over de­ze ver­broe­de­ring. Ster­ker nog, wan­neer zo­iets nog­maals zou ge­beu­ren kon­den de schul­di­gen de ko­gel te­ge­moet zien. De­ze, en nog 30 an­de­re feitjes rond kerst­mis, heb­ben we in de­ze uit­ga­ve voor je ver­za­meld van­af pa­gi­na 60. Doe er je voor­deel mee en je kunt op de on­ver­deel­de aan­dacht re­ke­nen van je ta­fel­ge­no­ten tij­dens het kerst­di­ner.

Waar je ook je voor­deel mee kunt doen, is on­ze han­di­ge sur­vi­val­gids voor tijd­rei­zi­gers. De­ze keer ne­men we je mee naar het Wil­de Wes­ten, mocht je ooit in een West­world­ach­ti­ge om­ge­ving ver­zeild ra­ken. We ver­tel­len je wie je het bes­te te vriend kunt hou­den, waar de bes­te lo­geer­plek­ken zijn en wie je be­ter kunt ver­mij­den (p. 46).

Had Ha­rold God­win­son maar zo’n han­di­ge gids ge­had toen hij in 1066 de Nor­man­di­sche her­tog Wil­lem en zijn le­ger te­ge­moet trad. Wel­licht was hij dan niet zo blind ach­ter de ‘vluch­ten­de’ Fran­sen aan ge­gaan en had een groot deel van zijn le­ger de slag kun­nen over­le­ven. Maar dat ge­beur­de niet. Ha­rold werd ver­sla­gen en Wil­lem werd ko­ning van En­ge­land (p. 90).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.