De duis­te­re kant van Frank Sinatra

Ge­ruch­ten over Sinatra’s ban­den met de maf­fia zet­ten zijn car­ri­è­re on­der druk, maar de le­gen­da­ri­sche croo­ner had wel de­ge­lijk con­nec­ties met maf­fia­le­den.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

De le­gen­da­ri­sche croo­ner had wel de­ge­lijk con­nec­ties met maf­fia­le­den.

De Ame­ri­kaan­se se­naat riep in 1950 een be­lang­rij­ke com­mis­sie in het le­ven om het groei­en­de pro­bleem van de ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad in Amerika te on­der­zoe­ken. De­ze com­mis­sie werd de com­mis­sie-Ke­fau­ver ge­noemd, naar de voor­zit­ter Es­tes Ke­fau­ver. De be­vin­din­gen be­vat­ten ge­tui­ge­nis­sen van de FBI, die had ge­faald om gang­ster­ac­ti­vi­teit in het he­le land te be­strij­den. Het leid­de tot meer dan ze­ven­tig com­mis­sies die de maf­fia op lo­kaal ni­veau moesten be­strij­den en tot de lan­de­lij­ke Rac­ke­teer In­flu­en­ced and Cor­rupt Or­ga­ni­za­ti­ons Act. Het was niet ge­brui­ke­lijk in die tijd, maar de ver­ho­ren wer­den uit­ge­zon­den op te­le­vi­sie. Meer dan der­tig mil­joen kij­kers ke­ken naar de ver­kla­rin­gen van be­ruch­te gang­sters zo­als Mic­key Co­hen, Frank Co­s­tel­lo, Ja­ke ‘Gre­a­sy Thumb’ Gu­zik en an­de­ren. Ie­mand die tij­dens de­ze ge­beur­te­nis bij­na aan de schand­paal werd ge­na­geld, was een zan­ger ge­naamd Frank Sinatra.

Raads­man Jo­seph L Nel­lis on­der­vroeg de zan­ger op voor­hand en de com­mis­sie-Ke­fau­ver be­sloot ui­t­ein­de­lijk dat het dag­vaar­den van Si­na- tra niet veel zou op­le­ve­ren. Zijn car­ri­è­re ging op dat mo­ment niet zo goed en de com­mis­sie koos er­voor hem niet neer te slaan met het maf­fi­a­zwaard. Maar tij­dens zijn ver­ho­ren gaf Sinatra een flin­ke lijst met na­men van maf­fia­le­den: Luc­ky Lu­ci­a­no, Bug­sy Sie­gel, Wil­lie Mo­ret­ti en de Fischet­ti Bro­thers (ne­ven van Al Capo­ne).

Sinatra zou in de toe­komst niet on­der ver­ge­lijk­ba­re ver­ho­ren uit­ko­men. Hij ont­ken­de al­tijd be­trok­ken te zijn bij de maf­fia, maar zijn naam kwam steeds op­nieuw weer bo­ven­drij­ven. In

1972 moest hij (sa­men met zijn col­le­ga Sam­my Da­vis Jr.) voor een com­mis­sie ver­schij­nen die on­der­zoek deed naar sport­ge­re­la­teerd gok­ken en cor­rup­tie. Er volg­den meer ge­tui­gen­ver­kla­rin­gen en meer ont­ken­nin­gen toen hij in 1981 pro­beer­de een lu­cra­tief gok­be­wijs te krij­gen in Las Ve­g­as. De nau­we ban­den van Sinatra met de maf­fia zijn nooit be­we­zen. Maak­te hij echt deel uit van de maf­fia? Of was hij, zo­als veel men­sen dach­ten, slechts een soort ‘grou­pie’? Hield hij van de le­vens­stijl, maar stel­de hij zich er te­vre­den mee om van­af de zij­lijn toe te kij­ken?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.