In de schoe­nen van ...

FO­TO­GRA­FEN VERDRINGEN EL­KAAR VOOR DE BES­TE FO­TO OP DE VIA VENETO IN RO­ME, 1948 1968

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Een pa­pa­raz­zo in Ro­me.

La­dy Ga­ga heeft er in 2008 een lied­je over ge­maakt, maar de term pa­pa­raz­zo (meer­voud: pa­pa­raz­zi) is ont­staan in de film La dol­ce vi­ta (1960) van Fe­de­ri­co Fel­li­ni. In de­ze film, die in Ne­der­land ove­ri­gens Het zoe­te

le­ven heet, is Pa­pa­raz­zo de ach­ter­naam van een op­drin­ge­ri­ge fo­to­graaf. De ach­ter­naam is waar­schijn­lijk ge­ba­seerd op een Ita­li­aans dia­lect wat ‘gro­te mug’ of het ‘zoe­men van een mug’ be­te­kent.

Fel­li­ni moest daar­aan den­ken toen hij de fo­to­gra­fen van de rod­del­pers de be­roemd­he­den op de Via Veneto zag las­tig­val­len.

Nieuws­fo­to­gra­fen zag je wel va­ker eind ja­ren 50, maar rond de­ze tijd was de Ita­li­aan­se hoofd­stad een waar pa­ra­dijs voor Ame­ri­kaan­se film­ster­ren. Hier­door was de stad al snel ver­ge­ven van lo­ka­le en in­ter­na­ti­o­na­le fo­to­gra­fen die re­gel­ma­tig met el­kaar over­hoop la­gen om maar de bes­te fo­to te kun­nen ma­ken.

KRAN­TEN BE­KIJ­KEN

Een loop­jon­gen kwam meest­al de krant van een dag eer­der bren­gen, zo­dat de fo­to­gra­fen en jour­na­lis­ten die kon­den be­kij­ken. Dit de­den ze meest­al on­der het ge­not van een es­pres­so en een si­ga­re­tje, op het ter­ras van een na­bij­ge­le­gen ca­fé. De fo­to­gra­fen ke­ken voor­al of een van hun fo­to’s de voor­pa­gi­na had ge­haald.

NIEUWSBRIEFING

Al­le me­de­wer­kers van de re­dac­tie ko­men bij­een om de op­drach­ten van gis­te­ren, nieu­we scoops en be­lang­rij­ke ver­ha­len te be­spre­ken. De fo­to­gra­fen krij­gen nu ook de in­for­ma­tie voor be­lang­rij­ke fo­to­leads en po­ten­ti­ë­le voor­pa­gi­na­ver­ha­len. Schan­da­len en ge­ruch­ten van de vo­ri­ge avond wor­den ook ge­deeld.

OPDRACHTENLIJST

Na de mee­ting krij­gen de fo­to­gra­fen de lijst met fo­to’s die ge­du­ren­de de dag ge­maakt moe­ten wor­den.

Dit wa­ren vaak op­drach­ten die af­han­ke­lijk van el­kaar wa­ren. Als dus een van de ver­ha­len on­ver­wacht kwam te ver­val­len, moest de uit­ein­de­lij­ke plan­ning be­hoor­lijk om­ge­gooid wor­den.

UIT­RUS­TING VOOR­BE­REI­DEN

De fo­to­graaf moest zijn ca­me­ra-uit­rus­ting voor­be­rei­den op een he­le dag schie­ten. Ze moesten naast de Rol­lei­flex-ca­me­ra ook vol­doen­de film voor de he­le dag bij zich dra­gen. Daar­naast had­den ze vaak meer­de­re lenzen, een flit­ser en een notitieblok op zak. Ver­der had­den ze een pen bij zich om de film te mar­ke­ren, zo­dat de men­sen in de ont­wik­kel­ka­mer kon­den zien wel­ke film­rol het be­lang­rijkst was.

NAAR DE EER­STE OP­DRACH­TEN

Fo­to­ses­sies en eve­ne­men­ten wa­ren vaak de eer­ste op­drach­ten van de dag. Er was veel on­der­lin­ge strijd tus­sen fo­to­gra­fen om het bes­te plek­je te pak­ken te krij­gen. Daar­om wa­ren ze vaak al vroeg op lo­ca­tie te vin­den. Zo nu en dan kwam er zelfs een ach­ter­vol­ging met de au­to aan te pas om maar de bes­te fo­to te kun­nen be­mach­ti­gen.

LUNCHTIJD

Na de he­le och­tend el­le­bo­gen­werk, gin­gen fo­to­gra­fen te­rug naar de nieuws­ka­mer om de eer­ste film­rol­len af te ge­ven en een drank­je te pak­ken. De na­mid­dag en avond wa­ren meest­al de be­lang­rijk­ste mo­men­ten van de dag.

EEN RITJE LANGS DE VIA VENETO

Wan­neer de be­lang­rij­ke men­sen van de stad ‘s avonds op stap gin­gen, zorg­den de pa­pa­raz­zi er­voor dat ze er­bij wa­ren. De ca­me­ra’s van die tijd wa­ren niet echt snel, dus ze had­den vaak maar één kans om de fo­to te ma­ken. Ach­ter­op een Ve­spa gin­gen ze vaak ach­ter de be­roemd­he­den aan. Een flit­ser was meest­al no­dig om de ac­tie vast te kun­nen leg­gen.

NAAR DE BAR

Na een lan­ge dag op stap, had­den ze wel een drank­je ver­diend. Na een drank­je volg­den er vaak meer, maar het was een goe­de ma­nier om op de hoog­te te blij­ven en in­for­ma­tie te krij­gen van an­de­re fo­to­gra­fen, jour­na­lis­ten of de be­roemd­he­den zelf. Hier kwam het ech­ter re­gel­ma­tig tot ge­weld en con­fron­ta­ties. De pa­pa­raz­zo had nog wel de ca­me­ra bij zich, maar had niet meer de mo­ge­lijk­heid om snel weg te ko­men door het ont­bre­ken van zijn vlucht­wa­gen (lees: Ve­spa). De woe­de van over­be­zorg­de en vaak dron­ken bo­dy­guards be­te­ken­de dan meest­al het ein­de van de avond.

Zo­wel jour­na­lis­ten als fo­to­gra­fen had­den re­gel­ma­tig nieuwsbrie­fings en ver­ga­de­rin­gen.

Een scè­ne uit La Dol­ce Vi­ta, de film die de term ‘pa­pa­raz­zo’in 1960 in­tro­du­ceer­de.

De Rol­lei­flex was dé ca­me­ra voor de pa­pa­raz­zi, ook al duur­de het op­la­den van de flit­ser ont­zet­tend lang.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.