In vol or­naat

VIET­NAM, 1964 75

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Een oor­logs­fo­to­graaf in Viet­nam.

SPIEGELREFLEXCAMERA RICH­TEN EN SCHIE­TEN

In prin­ci­pe was el­ke spiegelreflexcamera (SLR) goed ge­noeg, maar de Ni­kon F werd veel ge­bruikt door oor­logs­fo­to­gra­fen in Viet­nam. De ca­me­ra had niet al­leen een ver­wis­sel­ba­re viewfin­der en ocu­lair, maar was ook be­hoor­lijk ro­buust. Zo’n ca­me­ra heeft zelfs het le­ven ge­red van de Brit­se fo­to­jour­na­list Don McCul­lin. Zijn toe­stel hield een ko­gel te­gen van een AK-47 toen hij in Cam­bod­ja door een rijst­veld liep.

LENZEN DE OOR­LOG VAN­UIT EL­KE HOEK

Oor­logs­fo­to­gra­fen ge­bruik­ten stan­daard een lens van 35mm. Hier­mee kon­den ze clo­se-ups en groot­hoek­fo­to’s ma­ken. Ze had­den ech­ter meer­de­re ca­me­ra’s met ver­schil­len­de lenzen bij zich, waar­on­der een te­le­ob­jec­tief om ver­der te kun­nen zoo­men. Met al de­ze ap­pa­ra­tuur kon­den ze ra­zend­snel ver­schil­len­de fo­to’s ma­ken, zon­der dat ze eerst de no­di­ge tijd kwijt wa­ren om de lenzen te wis­se­len.

35MM FILM ELK SHOT TELT

Tij­dens de glo­rie­da­gen van de ana­lo­ge ca­me­ra wa­ren er nog geen ge­heu­gen­kaart­jes waar­op je dui­zen­den fo­to’s kwijt kon. SLR-ca­me­ra’s ge­bruik­ten in plaats daar­van een film­rol­le­tje van 35mm. Met een rol­le­tje kon je 16 fo­to’s ma­ken. Een oor­logs­fo­to­graaf moest dus een enor­me hoe­veel­heid film­rol­le­tjes mee­ne­men, als hij zich voor een paar da­gen bij de troe­pen voeg­de.

GEEN WA­PENS GEEN KO­GELS, MAAR FO­TO’S SCHIE­TEN

Sol­da­ten pro­beer­den de oor­logs­cor­res­pon­den­ten vaak op te za­de­len met een wa­pen, maar de mees­te fo­to­gra­fen gin­gen hier niet op in. Don McCul­lin heeft ooit te­gen The Gu­ar­di­an ge­zegd dat een wa­pen geen plaats heeft in de uit­rus­ting van een fo­to­graaf en dat een fo­to­graaf een rol heeft als een ob­jec­tie­ve waar­ne­mer. Mi­chael Herr (een Ame­ri­kaan­se schrij­ver en oor­logs­cor­res­pon­dent) ver­klap­te dat hij wel eens een wa­pen droeg, om­dat hij zich an­ders niet bij de toe­pen mocht aan­slui­ten.

HELM BE­PERK­TE BE­SCHER­MING

Een helm was de eni­ge vorm van be­scher­ming voor een fo­to­graaf in het strijd­ge­woel. Som­mi­ge cor­res­pon­den­ten schre­ven met dui­de­lij­ke let­ters ‘Press’ of de naam van het pers­bu­reau waar­voor ze werk­ten aan de zij­kant van hun helm. Op de­ze ma­nier kon­den ze zich be­ter on­der­schei­den van de sol­da­ten. Een aan­tal waag­hal­zen ging zelfs zo ver dat ze zon­der helm rond­lie­pen en al­leen een soort vis­sers­hoed op had­den om zich te­gen de zon te be­scher­men. Dit de­den ze om­dat de rand van de sol­da­ten­helm in de weg zat bij ma­ken van fo­to’s.

SCHERFWEREND VEST AL­LEEN VOOR DE ZAK­KEN

Je moet niet den­ken dat dit scherfwerend vest (flak jac­ket) ook ko­gels kan te­gen­hou­den. Een flak jac­ket heeft ver­schil­len­de la­gen ny­lon en kan je te­gen gra­naat­scher­ven be­scher­men, maar een ko­gel gaat er dwars door­heen. De oor­logs­fo­to­graaf droeg een scherfwerend vest voor­al van­we­ge het aan­tal zak­ken. Zo kon­den ze al­le be­lang­rij­ke za­ken, zo­als film­rol­le­tjes, schoon­maak­doek­jes, pers­kaar­ten en si­ga­ret­ten al­tijd bij zich dra­gen en had­den ze niet per se een on­han­dig tas no­dig om al­le spul­len in te doen.

NOTITIEBLOK EEN FO­TO ZEGT NIET AL­TIJD MEER DAN DUI­ZEND WOOR­DEN

Voor­al toen het een be­lang­rij­ke po­li­tie­ke kwes­tie werd, kon­den Ame­ri­kaan­se pers­bu­reaus in de ja­ren 60 ont­zet­tend veel teams van fo­to­gra­fen en ver­slag­ge­vers naar Viet­nam stu­ren. Tij­dens een vuur­ge­vecht kon het ech­ter wel eens ge­beu­ren dat de schrij­ver en de fo­to­graaf el­kaar kwijt­raak­ten. Met een notitieblok kon de fo­to­graaf dan zelf op­schrij­ven wat hij had ge­zien en mee­ge­maakt.

TE­GEN DE GEVESTIGDE OR­DE NIEU­WE AANWAS

Veel oor­logs­fo­to­gra­fen wa­ren ve­te­ra­nen uit de Ko­re­aan­se Oor­log en zelfs uit WO II. De Viet­nam­oor­log bood ech­ter ook de ruim­te voor vers bloed, zo­als die van fo­to­graaf Tim Pa­ge. Vol­gens Mi­chael Herr had de­ze nieu­we aanwas geen en­ke­le in­te­res­se in de po­li­tiek en wa­ren ze rond­uit ge­stoord. Ze ston­den daar­naast op ge­span­nen voet met de ho­ge he­ren in het le­ger, maar kon­den goed over­weg met de 19-ja­ri­ge sol­da­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.