Me­dia

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Meer le­zen en films kij­ken? Pro­beer de­ze nieu­we pu­bli­ca­ties.

Sov­jet-Unie, 1953. Na­dat Jo­zef Sta­lin een op­na­me van een or­kestuit­voe­ring – waar­voor de­ze ove­ri­gens op­nieuw ge­speeld moest wor­den – heeft ont­van­gen, zakt hij in zijn werk­ka­mer in­een. Nie­mand van zijn ge­trou­wen kan een dok­ter la­ten ko­men, want die heeft Sta­lin zelf la­ten ar­res­te­ren. Het ge­volg: de dic­ta­tor over­lijdt. Daar­na ont­vouwt zich een Mon­ty Py­thon-ach­tig ta­fe­reel waar­in de po­ten­ti­ë­le op­vol­gers el­kaar dwars zit­ten en over en weer van van al­les en nog wat be­schul­di­gen. De film is op wa­re ge­beur­te­nis­sen ge­ïn­spi­reerd, waar­door het groot­ste deel van de fei­ten klop­pen, zij het hier en daar wat aan­ge­dikt. Bij het zien van de­ze film sla je je­zelf niet con­ti­nu op de knie­ën van het la­chen, maar is de hu­mor voor­al zwart. Ver­geet niet dat ook in de­ze pe­ri­o­de de ar­res­ta­ties en de­por­ta­ties van Sov­jet­bur­gers ge­woon door­gin­gen. The De­ath of Sta­lin laat je voor­al hoofd­schud­dend ach­ter na het zien van zo veel in­com­pe­ten­tie, wan­neer de per­soon die elk as­pect van het le­ven be­paal­de, weg­valt. www.sep­tem­ber­film.nl € 14,99 | 106 mi­nu­ten

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.