DE HITLERJEUGDSPELEN

Alles over Geschiedenis - - Geschiedenis in beeld -

Kin­de­ren ne­men deel aan een ra­ce met ‘men­se­lij­ke strijd­wa­gens’ tij­dens een Reich­spar­tei­tag (Rijks­par­tij­dag). De­ze na­zi­pro­pa­gan­da-eve­ne­men­ten wer­den elk jaar ge­hou­den en wa­ren be­doeld om de so­li­da­ri­teit tus­sen het Duit­se volk en de na­zi­par­tij te la­ten zien. Er werd on­der meer mee­ge­zon­gen met Wag­ner, vuur­werk af­ge­sto­ken en er wer­den men­se­lij­ke swas­ti­ka’s uit­ge­beeld en sport­wed­strij­den ge­or­ga­ni­seerd – zo­als de­ze, die wordt ge­speeld door de

Hit­ler­ju­gend (Hit­ler­jeugd).

1933

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.