De Op­stand in de Ne­der­lan­den 1568-1648

ANTON VAN DER LEM

Alles over Geschiedenis - - Boeken & Films -

Het valt niet mee om de com­plexe om­stan­dig­he­den rond de Tach­tig­ja­ri­ge Oor­log hel­der uit­een te zet­ten. Het is Anton van der Lem ech­ter ge­lukt om de aan­lei­din­gen, fei­ten en ge­beur­te­nis­sen over­zich­te­lijk bij­een te bren­gen in dit boek. De schrij­ver staat aan de kant van de ka­tho­lie­ken én de pro­tes­tan­ten, belicht aan­han­gers van de Re­pu­bliek én de ko­nings­ge­zin­den. Zelfs wan­neer hij op het punt staat om een his­to­ri­sche zij­weg in slaan, dan geeft hij aan waar­om hij dat doet. Het boek is rij­ke­lijk voor­zien van prach­ti­ge il­lu­stra­ties, die de tek­sten nog be­ter dui­den. Van der Lem is geen kli­ni­sche fei­ten­ver­tel­ler, maar sleept je echt mee de ge­schie­de­nis is. Tus­sen het gro­te aan­bod aan boe­ken over de Tach­tig­ja­ri­ge Oor­log springt de­ze er echt uit. van­tilt.nl | € 23,50 | 260 pa­gi­na’s

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.