Yab­ba Dab­ba Doo!

MU­SE­UM VAN DE 20E EEUW WWW.MUSEUMHOORN.NL

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

De Flint­s­to­nes, wie kent ze niet? De fa­mi­lie uit het stad­je Be­drock is al bij­na zes­tig jaar oud. Al sinds de eer­ste af­le­ve­ring (30 sep­tem­ber 1960) was de se­rie ont­zet­tend po­pu­lair. In Ne­der­land moesten we nog wat lan­ger wach­ten, want de eer­ste epi­so­de was hier pas op 10 april 1962 te zien. De se­rie was de eer­ste ge­a­ni­meer­de sit­com en hij werd bo­ven­dien op een nieu­we ma­nier ge­pro­du­ceerd. Tot die tijd wer­den te­ken­films heel ar­beids­in­ten­sief ge­maakt. Ie­der film­beeld werd zorg­vul­dig op­ge­bouwd met zo re­a­lis­tisch mo­ge­lij­ke be­we­ging. Han­na-Bar­be­ra ver­sim­pel­de de ani­ma­ties. Een­vou­di­ge schui­ven­de ach­ter­gron­den en ge­deel­te­lijk sta­ti­sche fi­gu­ren wer­den de nieu­we norm. Het werd op de­ze ma­nier een stuk goedkoper om te­ken­films te ma­ken.

Nieuws­gie­rig ge­wor­den? In het Mu­se­um van de 20e Eeuw kun je tot en met 3 maart 2019 al­ler­lei soor­ten Flint­s­to­nes me­mo­ra­bi­lia be­kij­ken. Daar­naast kun je on­der an­de­re in de au­to van de Flint­s­to­nes gaan zit­ten, een pot­je pre­his­to­risch ke­ge­len en de Flint­s­to­nes dri­ve-in bios­coop be­zoe­ken.

T/m 3 maart 2019

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.