Werk, bid & be­won­der

DORDRECHTS MU­SE­UM WWW.DORDRECHTSMUSEUM.NL

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

In 1618/1619 was Dord­recht een half jaar lang het cen­trum van Eu­ro­pa. Meer dan hon­derd pro­fes­so­ren, po­li­ti­ci en pre­di­kan­ten uit bin­nen- en bui­ten­land kwa­men bij­een voor een unie­ke kerk­ver­ga­de­ring. De­ze Sy­no­de van Dord­recht had gro­te ge­vol­gen voor de lands­po­li­tiek, het ker­ke­lijk le­ven en de cul­tuur in de Re­pu­bliek.

De Ne­der­land­se po­li­tie­ke eli­te be­stond van­af de ze­ven­tien­de eeuw (de Gou­den Eeuw) uit cal­vi­nis­ten. Kunst en cal­vi­nis­me; gaat dat wel sa­men? Cal­vi­nis­me wordt im­mers ge­as­so­ci­eerd met so­ber, streng en spaar­zaam – en kunst met rijk­dom en luxe.

In Werk, bid & be­won­der – Een nieu­we kijk op kunst en cal­vi­nis­me, wor­den cli­chés ont­ra­feld en en­ke­le hard­nek­ki­ge my­thes ont­kracht. De ten­toon­stel­ling laat de re­la­tie tus­sen cal­vi­nis­me en kunst in een bre­de con­text zien. Ook li­te­ra­tuur, mu­ziek en ker­k­ar­chi­tec­tuur ko­men aan bod. Be­won­der het werk van schil­ders van de ze­ven­tien­de tot be­gin twin­tig­ste eeuw, zo­als Fer­di­nand Bol, Rem­brandt, Van Gogh en Mondri­aan. Fo­to- & vi­deo­kun­ste­naar Ah­met Po­lat zorgt voor een he­den­daag­se ver­ta­ling van het be­grip cal­vi­nis­me in on­ze hui­di­ge sa­men­le­ving.

T/m 26 mei 2019

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.