Het ge­be­den­boek van Ma­ria van Gel­re

Maak ken­nis met Ma­ria van Gel­re en ont­dek haar prach­tig ge­ïl­lu­streer­de ge­be­den­boek, een van de groot­ste mid­del­eeuw­se kunst­schat­ten uit Ne­der­land.

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

De­ze eer­ste gro­te ex­po­si­tie over Ma­ria van Gel­re (1380-1429) ver­telt het le­vens­ver­haal van de­ze zelf­be­wus­te mid­del­eeuw­se vor­stin en ‘po­wer­vrouw’. Be­zoe­kers vol­gen haar boei­en­de le­vens­reis aan de hand van ruim 100 (kunst)ob­jec­ten: mi­ni­a­tu­ren en hand­schrif­ten, schil­der­kunst en sculp­tu­ren, maar ook tex­tiel en sie­ra­den. Tot de bruik­le­nen be­ho­ren ve­le ar­tis­tie­ke top­stuk­ken uit in­ter­na­ti­o­na­le col­lec­ties die niet eer­der in Ne­der­land zijn ten­toon­ge­steld. De ten­toon­stel­ling wordt ge­or­ga­ni­seerd in nau­we sa­men­wer­king met de Rad­boud Uni­ver­si­teit.

Ma­ria’s ge­be­den­boek

Hoog­te­punt van de ten­toon­stel­ling vormt het uit­zon­der­lij­ke ge­be­den­boek van Ma­ria van Gel­re. Met ruim 1200 pa­gi­na’s is het om­vang­rij­ker en dik­ker dan al­le ver­ge­lijk­ba­re ge­be­den­boe­ken die we ken­nen. Het boek – vol­tooid in 1415 – is met de hand ge­schre­ven door Hel­mich die Le­we, een mon­nik uit kloos­ter Ma­ri­ën­born bij Arn­hem. Rond de­zelf­de tijd is het boek door ano­nie­me kun­ste­naars ver­lucht met 106 mi­ni­a­tu­ren, 171 sier­ini­ti­a­len, 129 fi­guur­tjes in de mar­ge en rand­de­co­ra­ties. On­danks de Fran­se ach­ter­grond van Ma­ria is het boek ge­schre­ven in een sterk Ne­der­duits ge­kleur­de taal.

Van on­schat­ba­re waar­de

Veel van de tek­sten lij­ken spe­ci­aal voor dit boek ge­schre­ven of ver­taald, al zijn ze vaak te ver­bin­den met tek­sten die wél be­kend zijn. In elk ge­val ge­tui­gen ze van een hoog ont­wik­kel­de let­ter­kun­di­ge en de­vo­ti­o­ne­le cul­tuur. Ook de ver­luch­ting is uit­zon­der­lijk, zo­wel in sti­lis­tisch als ico­no­gra­fisch op­zicht. Het ge­be­den­boek van Ma­ria van Gel­re is van on­schat­ba­re waar­de voor de Ne­der­land­se kunst­ge­schie­de­nis. Ge­zien de enor­me kwets­baar­heid wordt het zel­den uit­ge­leend, al he­le­maal niet in de­ze om­vang. Mu­se­um Het Valk­hof biedt de een­ma­li­ge kans om in to­taal 40 pa­gi­na’s uit het ge­be­den­boek te be­kij­ken.

De ten­toon­stel­ling Ik, Ma­ria van Gel­re. De her­to­gin en haar uit­zon­der­lij­ke ge­be­den­boek is t/m 6 ja­nu­a­ri 2019 te be­zoe­ken. Ge­o­pend van dins­dag t/m zon­dag van 11.00-17.00 uur. Mu­se­um Het Valk­hof, Kelf­kens­bos 59 in Nij­me­gen. Meer in­for­ma­tie en on­li­ne tic­kets via www.mu­se­um­het­valk­hof.nl * Van­we­ge de kwets­baar­heid van de bla­den wordt de se­lec­tie in twee de­len van 20 pa­gi­na’s ge­toond, die hal­ver­we­ge de ex­po­si­tie wor­den ge­wis­seld.

Pa­gi­na uit het ge­be­den­boek van Ma­ria van Gel­re, Ma­ria Licht­mis, ca. 1415(de­tail). Te zien van­af 24 no­vem­ber 2018.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.