On­ver­slaan­baar van­uit de hoog­te

Alles over Geschiedenis - - Fotografie -

De Ves­ting Kö­nig­stein ligt op de enor­me ta­fel­berg ‘Li­lien­stein’ in Sak­sen. Het fun­geert sinds de 15e eeuw als een poort­wach­ter voor de hoofd­stad Dres­den. Dit is het hoogst ge­le­gen kas­teel van Duits­land. Het ligt zo hoog dat bij mist of la­ge be­wol­king de for­ti­fi­ca­ties bo­ven de wol­ken uit­ste­ken. Geen en­ke­le vij­and wist de­ze ves­ting ooit te ver­o­ve­ren. Het was ook een vlucht­plek voor de ko­ning, op­berg­plaats van kunst­schat­ten en ge­van­ge­nis voor of­fi­cie­ren in WO II. Bij na­de­rend on­heil kon het Sak­si­sche ko­nings­huis zich hier vei­lig te­rug te trek­ken. De die­pe kel­ders bo­den ook in mo­der­ne tij­den be­scher­ming. Toen de oor­logs­bom­bar­de­men­ten be­gon­nen wer­den de enor­me kunst­col­lec­ties uit Dres­den in Kö­nig­stein op­ge­bor­gen. Dit is de re­den dat de kunst­schat­ten on­ge­schon­den ble­ven tij­dens het gro­te bom­bar­de­ment op Dres­den in 1945. In WO II ver­ble­ven hier ho­ge of­fi­cie­ren. Ge­ne­raal Win­kel­man, de Ne­der­land­se be­vel­heb­ber in 1940, was hier ge­rui­me tijd krijgs­ge­van­ge­ne.

Wa­ter­bron le­vens­ader Kö­nig­stein is een com­pleet ves­ting­dorp met ka­zer­nes, op­slag­plaat­sen en kerk. De ka­zer­ne, op het bij­na 10 hec­ta­re groot­te com­plex, is de oud­ste van heel Duits­land. Het huis­vest mo­men­teel een de­pen­dan­ce van het na­ti­o­na­le mi­li­tai­re mu­se­um in Dres­den. De ho­ge mu­ren ge­ven ver­ge­zich­ten op de El­be, het na­ti­o­na­le park Säch­si­sche Sch­weiz en Ts­je­chië. Le­vens­ader was de 152 me­ter die­pe wa­ter­bron. Het bron­nen­huis be­staat nog steeds en op de bo­ven­ste ver­die­ping zijn en­ke­le ka­mers te huur voor een bij­zon­de­re over­nach­tings­be­le­ve­nis in de ves­ting. Schlos­ser­land Sach­sen be­heert bij­na 50 top­kas­te­len.

De­ze zijn 10 da­gen on­be­perkt te be­zoe­ken met de ‘Schlos­ser­land­kaart’. De­ze kaart kost voor 2 vol­was­se­nen met kin­de­ren tot 15 jaar slechts 35 eu­ro to­taal. Stap in de we­reld van rid­ders en la­kei­en.

www.schloes­ser­land-sach­sen.de

Rid­der­burcht Krieb­stein. Slot Au­gus­tus­burg, ‘Ko­ning’ van hetErz­ge­bir­ge. Slot Har­ten­fels in Tor­gau met eer­stekerk van Lu­ther.Het Ba­rok­ke jacht­slot Mo­ritz­burg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.