EADWEARD MUYBRIDGE

EN­GE­LAND, 1830 1904

Alles over Geschiedenis - - Fotografie -

Op het ge­bied van fotografie was Eadweard een ech­te ver­nieu­wer. Hij was de uit­vin­der van de zo­ö­praxi­scoop, een voor­lo­per van de hui­di­ge film­pro­jec­tor, en maak­te baan­bre­ken­de af­beel­din­gen van men­sen en die­ren in be­we­ging. Een van zijn be­kend­ste fo­t­o­p­ro­jec­ten was die van een paard in ga­lop. Hier­mee be­wees hij dat een ga­lop­pe­rend paard he­le­maal van de grond los­komt. Muybridge was de eer­ste die fo­to’s maak­te waar­bij de be­lich­tings­tijd maar een frac­tie van een se­con­de duur­de. Zo kon hij dus on­be­wo­gen fo­to’s ma­ken van het paard. Hij was ook de eer­ste die een me­cha­ni­sche snel­wer­ken­de slui­ter ge­bruik­te.

My­brid­ge was be­kend door zijn on­der­zoek naar de be­we­ging van die­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.