DOROTHEA LAN­GE

AMERIKA, 1895 1965

Alles over Geschiedenis - - Fotografie -

Dorothea was een fo­to­jour­na­lis­te en met haar fo­to’s gaf ze een ge­zicht aan de Gro­te De­pres­sie, die ont­stond als ge­volg van de beurs­krach in 1929. Be­gin 1935 kreeg ze een be­trek­king als fo­to­graaf voor het Ame­ri­kaan­se over­heids­or­gaan Re­sett­le­ment Ad­mi­ni­stra­ti­on (la­ter de Farm Se­cu­ri­ty Ad­mi­ni­stra­ti­on). Haar op­dracht was het vast­leg­gen van de ge­vol­gen van de de­pres­sie op het sterk ver­arm­de Ame­ri­kaan­se plat­te­land. Haar be­kend­ste fo­to is Mi­grant Mo­ther uit 1936, waar­op Flo­ren­ce Owens Thomp­son is af­ge­beeld met twee van haar kin­de­ren. De af­beel­ding is een icoon ge­wor­den van de Ame­ri­kaan­se Gro­te De­pres­sie. In de Twee­de We­reld­oor­log richt­te Lan­ge zich op het vast­leg­gen van de om­stan­dig­he­den waar­on­der Ja­pan­se Ame­ri­ka­nen na de aan­val op Pe­arl Har­bor wer­den ge­ïn­ter­neerd. De fo­to’s moch­ten ech­ter niet ge­pu­bli­ceerd wor­den, om­dat de re­ge­ring bang was dat er veel kri­tiek zou vol­gen op de ma­nier waar­op de Ja­pan­se Ame­ri­ka­nen wer­den be­han­deld.

“Muybridge ver­moord­de de min­naar van zijn vrouw, maar werd vrij­ge­spro­ken. De ju­ry vond het een ‘ge­recht­vaar­dig­de moord’.”

Lan­ge was me­de­op­rich­ter van het ma­ga­zi­ne Aper­tu­re.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.