MAR­GA­RET BOURKE WHI­TE

AMERIKA, 1904 1971

Alles over Geschiedenis - - Fotografie -

De fo­to’s van brug­gen en staal­fa­brie­ken vorm­den in 1930 het hoofd­ver­haal van de eer­ste edi­tie van het tijd­schrift For­tu­ne, waar­van Bourke-Whi­te re­dac­teur was. Daar­naast was ze de eer­ste wes­ter­se fo­to­gra­fe die fo­to’s mocht ma­ken van het vijf­ja­ren­plan van de Sov­jet-Unie. Bourke-Whi­te werd ook de eer­ste vrou­we­lij­ke fo­to­jour­na­lis­te van het tijd­schrift Li­fe en een van haar fo­to’s stond op de co­ver van het eer­ste num­mer. Te­vens werd ze de eer­ste vrou­we­lij­ke oor­logs­cor­res­pon­dent van het Ame­ri­kaan­se le­ger. Tij­dens de Duit­se in­va­sie van de Sov­jet-Unie was zij schijn­baar de eni­ge wes­ter­se fo­to­jour­na­list in Mos­kou. Ze was ook aan­we­zig bij de be­vrij­ding van het con­cen­tra­tie­kamp Bu­chen­wald. Haar fo­to The

Li­ving Dead of Bu­chen­wald uit 1945 is een van de be­roemd­ste en in­druk­wek­kend­ste fo­to’s van de twin­tig­ste eeuw.

Bourke-Whi­te tij­dens een in­ter­view op te­le­vi­sie in 1955.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.