Een be­schaaf­de oor­log

Alles over Geschiedenis - - Richard I -

Was er in de wre­de mid­del­eeuw­se oor­logs­voe­ring ruim­te voor een ge­drags­co­de? De rid­der­co­de was de kern van ‘be­schaaf­de’ oor­logs­voe­ring. Rid­ders wer­den ge­acht de zwak­ken en on­schul­di­gen te be­scher­men en ge­na­de te to­nen aan ge­val­len vij­an­den. Hoe­wel de­ze ide­a­len in the­o­rie (en op de toer­nooi­vel­den) werk­ten, wer­den ze vaak spon­taan ver­ge­ten tij­dens ech­te oor­logs­si­tu­a­ties. Oor­log draai­de niet om een en­kel ge­vecht of sla­gen met he­ro­ï­sche char­ges – het was een hef­tig ka­ten muis­spel. In plaats van een com­pleet le­ger te ris­ke­ren in een al­les­be­slis­send veld­ge­vecht, wa­ren aan­val­len op vij­an­de­lij­ke be­voor­ra­dings­lij­nen, scher­mut­se­lin­gen en be­le­ge­rin­gen aan de or­de van de dag.

Ri­chard I wordt vaak ge­zien als een rid­der­lij­ke fi­guur, wat mo­ge­lijk komt door zijn he­ro­ï­sche ac­ties tij­dens de Der­de kruis­tocht, maar hij was ook een bril­jant aan­voer­der die wist hoe je op het slag­veld moest win­nen. Zijn mi­li­tai­re ac­ties ston­den in schril con­trast met de rid­der­lij­ke ide­a­len en zijn eer­ste cam­pag­ne werd om­ge­ven met con­tro­ver­se: “De zo­nen na­men de wa­pens op te­gen hun va­der ter­wijl over­al chris­te­nen met Pa­sen eer­bie­dig hun wa­pens neer­leg­den.” Ri­chard ont­hoofd­de ook dui­zen­den ge­van­ge­nen bij het Be­leg van Ak­ko na­dat de on­der­han­de­lin­gen wa­ren stuk­ge­lo­pen – een inkt­zwar­te vlek op zijn he­ro­ï­sche re­pu­ta­tie.

Niet al­leen Ri­chard hield zich niet al­tijd aan de co­de. Bij­na elk lid van het dui­vels­ge­broed week er op enig mo­ment van­af. Zo­wel Hen­drik II als Jan hiel­den Schot­se en Wels­he gij­ze­laars – met de be­lof­te dat hen niets zo over­ko­men – die ze op gru­we­lij­ke wij­ze lie­ten ver­min­ken en exe­cu­te­ren. Hen­drik de Jon­ge­re, een man die zo­ge­zegd de be­li­cha­ming van de co­de zou zijn, ver­woest­te ker­ken en liet zijn vol­ge­lin­gen plun­de­rend door Aquit­anië trek­ken. Er was in de Mid­del­eeu­wen ruim­te voor rid­der­lijk­heid in de lief­de, maar niet op het slag­veld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.