VER­BLIJF­PLAATS

Alles over Geschiedenis - - Survivalgids Voor Tijdreizigers -

De­ad­wood ken je mis­schien van de te­le­vi­sie­se­rie, maar het plaats­je heeft daad­wer­ke­lijk be­staan. De se­rie is im­mers ge­ba­seerd op his­to­ri­sche fei­ten. Toen Ge­or­ge Arm­strong

Cus­ter in 1874 op ex­pe­di­tie naar de

Black Hills ging, vond hij er goud en maak­te dat aan de we­reld be­kend. Dit leid­de er­toe dat er een goud­koorts op gang kwam en het wet­te­lo­ze kamp De­ad­wood ge­sticht werd. Al snel tel­de het plaats­je zo’n vijf­dui­zend in­wo­ners. In het lin­ke stad­je moest je op je hoe­de zijn voor ge­wa­pen­de ban­die­ten, op­lich­ters en in­di­a­nen. On­danks de­ze ge­va­ren, kon je er ook ont­zet­tend goed ver­die­nen. Je werd ech­ter niet rijk door zelf naar goud te zoe­ken, maar juist door an­de­re schat­zoe­kers de tools (en whis­ky!) die ze no­dig had­den voor kei­har­de pe­gels te ver­ko­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.