Do’s & Don’ts

Alles over Geschiedenis - - Survivalgids Voor Tijdreizigers -

Draag een wa­pen

Het was niet in el­ke stad toe­ge­staan om een wa­pen te dra­gen. In De­ad­wood mocht dit ook niet, maar bui­ten de stad kon een wa­pen het ver­schil tus­sen le­ven en dood be­te­ke­nen.

Werk sa­men

On­der­dak bie­den aan een ver­dwaal­de rei­zi­ger of je buur­man hel­pen met het bou­wen van een schuur; in een ne­der­zet­ting was het be­lang­rijk om sa­men te wer­ken.

Ver­tel ver­ha­len

Kamp­vuur­ver­ha­len wa­ren niet al­leen om de tijd te ver­drij­ven of om tij­dens een lan­ge reis het mo­raal een boost te ge­ven. Er werd ook be­lang­rij­ke in­for­ma­tie over het ge­bied met el­kaar ge­deeld, zo­als de lo­ca­tie van de in­di­a­nen en waar je wa­ter kon vin­den.

Let op het weer

Als don­ke­re wol­ken dreig­den zich sa­men te pak­ken bo­ven de gro­te vlak­te, kon het mooie weer in­eens om­slaan in een hef­ti­ge storm. Je moest dus al­tijd de weers­om­stan­dig­he­den in de ga­ten hou­den om niet door nood­weer ver­rast te wor­den.

Weg­gaan zon­der je za­del­tas

In de za­del­tas za­ten al­le es­sen­ti­ë­le tools om je in le­ven te hou­den: een ton­del­doos om vuur te ma­ken, re­ser­ve­mu­ni­tie, nood­rant­soe­nen en wat touw. Zon­der de­ze spul­len kon je het wel ver­ge­ten.

Naar de Black Hills gaan

De Black Hills zijn ook wel be­kend on­der de naam ‘Bad­lands’ en dat had een re­den. Het ge­bied was ei­gen­dom van de La­ko­tain­di­a­nen. Goud­zoe­kers moesten op hun hoe­de zijn voor wil­de die­ren en vo­gel­vrij­ver­klaar­den.

Open een bor­deel

Het bor­deel in De­ad­wood, ge­naamd ‘Gem The­a­ter’, was ei­gen­dom van de be­ruch­te Al Swea­ren­gen. Hij was de aarts­vij­and van she­riff Seth Bul­lock. Jon­ge vrou­wen wer­den naar het bor­deel ge­lokt en ge­dwon­gen tot pros­ti­tu­tie. Al ver­dien­de ook het no­di­ge geld met opi­um­han­del. Zo­wel Al als Seth wil je niet te­gen de ha­ren in strij­ken.

Je braad­pan ver­ge­ten

Als je lan­ger op reis ging was de giet­ij­ze­ren braad­pan on­mis­baar. Je kon de pan ge­brui­ken om te bak­ken, bra­den, sto­ven, fri­tu­ren en gril­len. Een ech­te al­les­kun­ner dus.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.