JFK EN SINATRA

Alles over Geschiedenis - - De Duistere Kant Van Frank Sinatra -

Jo­hn F. Ken­ne­dy en Frank Sinatra ont­moet­ten el­kaar voor het eerst op een bij­een­komst van de De­mo­cra­ten in 1955. Ze had­den di­rect een enor­me klik en wer­den zo­wel vrien­den op de golf­baan als in ho­tels, waar Sinatra ken­ne­lijk nog wel eens zorg­de voor wat bui­ten­ech­te­lijk vrou­we­lijk ge­zel­schap.

Sinatra was zelfs be­trok­ken bij de aan­loop naar het pre­si­dent­schap van Ken­ne­dy en zo­als al­tijd was de maf­fia niet ver weg. Ken­ne­dy’s va­der Jo­seph was bang om zijn ei­gen maf­fi­a­con­nec­ties te ge­brui­ken voor de cam­pag­ne van zijn zoon, dus ken­ne­lijk heeft hij Jo­hns nieu­we bes­te vriend ge­vraagd om be­mid­de­laar te zijn. Sinatra deed dat maar al te graag, dus hij kreeg maf­fia­baas Sam Gi­an­ca­na zo­ver om met ‘over­tui­gen­de me­tho­des’ de sta­ten Il­li­nois en West Vir­gi­nia bin­nen te ha­len voor Ken­ne­dy tij­dens de De­mo­cra­ti­sche voor­ver­kie­zin­gen.

Het plan werk­te, maar zo­dra JFK pre­si­dent was, nam hij af­stand van Sinatra. Hij re­a­li­seer­de zich waar­schijn­lijk dat het niet slim is voor een pre­si­dent om een maf­fi­aschan­daal te ris­ke­ren. De ge­na­de­slag voor Sinatra was toen Ken­ne­dy hem ver­ne­der­de door niet naar zijn huis in Palm Springs te ko­men, maar in plaats daar­van naar Bing Cros­by te gaan. Sinatra had ge­ïn­ves­teerd in luxe aan­kle­ding en een he­li­kop­ter­land­plaats, spe­ci­aal voor het be­zoek. Hij was zo kwaad dat hij in huis zijn ge­koes­ter­de Ken­ne­dy-sou­ve­nirs met een bijl ka­pot sloeg. Sinatra was zijn he­le le­ven al De­mo­craat, maar in zijn la­te­re ja­ren werd hij Re­pu­bli­kein.

Pre­si­dent Jo­hn F. Ken­ne­dy tij­dens een eve­ne­ment opRi­ce Uni­ver­si­ty.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.