THE RAT PACK

Alles over Geschiedenis - - De Duistere Kant Van Frank Sinatra -

De naam Rat Pack werd voor het eerst in de ja­ren 1950 ge­ge­ven aan een groep be­ken­de New Yor­kers rond Humphrey Bog­art, maar la­ter werd het ook de naam voor de groep rond Frank Sinatra. De groep noem­de zich­zelf nooit zo en pre­fe­reer­de The Sum­mit of The Clan. Ze speel­den ja­ren­lang sa­men op po­dia en in films.

Frank Sinatra, zan­ger/ac­teur

Groot­ste hits: My Way, Stran­gers in the Night, It was a Very Good Year, I’ve Got You Un­der My Skin, The La­dy Is a Tramp, Fly Me To the Moon, New York New York.

Diep­te­punt: Een zelf­moord­po­ging in 1951.

Wist je dat? Hij werd in Dir­ty Har­ry ver­van­gen door Clint East­wood na­dat die zich van­we­ge een bles­su­re moest te­rug­trek­ken. En hij wees de rol van Char­les Bron­son in

De­ath Wish af.

Dean Mar­tin, zan­ger/ac­teur

Groot­ste hits: Eve­ry­bo­dy Lo­ves So­me­bo­dy, Me­mo­ries Are Ma­de of This, That’s Amo­re, You Be­long To Me, Ain’t That a Kick in the Head?

Diep­te­punt: Stop­pen met de To­gether Again-tour in 1988, wat leid­de tot een la­te­re ver­vreem­ding van Sinatra. Mar­tin speel­de niet graag in sta­di­ons.

Wist je dat? Hij stond er­om be­kend vaak dron­ken te zijn, maar op het po­di­um dronk hij al­leen maar ap­pel­sap.

Sam­my Da­vis Jr., zan­ger/dan­ser/ ac­teur

Groot­ste hits: What Kind of Fool Am I?, Can­dy Man, I’ve Got­ta Be Me.

Diep­te­punt: Het au­to-on­ge­luk in 1954 waar­bij hij ge­wond raak­te en een oog ver­loor.

Wist je dat? Da­vis was een be­lang­rij­ke fi­nan­ci­ë­le steun voor de Afro-Ame­ri­kaan­se bur­ger­rech­ten­be­we­ging, maar hij on­der­vond veel ra­cis­me van de rest van de band.

Joey Bis­hop, ac­teur/ko­miek

Groot­ste hits: The Thin Man (tv), Eas­ter Pa­ra­de,

Ocean’s Ele­ven (film).

Diep­te­punt: Zijn talk­show The Joey Bis­hop Show uit 1960 werd na twee jaar ver­sla­gen door de be­roem­de To­night Show van Jo­h­n­ny Car­son.

Wist je dat? Bis­hop was de laat­ste over­le­ven­de van de Rat Pack; hij over­leed in 2007.

Pe­ter Law­ford, ac­teur/pro­du­cer

Groot­ste hits: The Thin Man (tv), Eas­ter Pa­ra­de,

Ocean’s Ele­ven (film).

Diep­te­punt: Ge­brouil­leerd met Sinatra in 1963. Sinatra dacht dat Law­ford zijn fa­mi­lie­con­nec­ties wel even kon in­zet­ten om Ken­ne­dy naar Sinatra’s huis te la­ten ko­men. Die deed dat niet en Law­ford heeft nooit meer met de Rat

Pack ge­werkt.

Wist je dat? Law­ford trouw­de met Pa­tri­cia Ken­ne­dy, waar­door hij de zwa­ger van Jo­hn F. Ken­ne­dy werd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.