DE LAN­GE ARM VAN DE MAF­FIA

Alles over Geschiedenis - - De Duistere Kant Van Frank Sinatra -

Show­biz

Met het geld dat de maf­fia in de Ame­ri­kaan­se show­bu­si­ness had ge­sto­ken, was het on­ver­mij­de­lijk dat ze er een deel van wil­de be­zit­ten.

In de eer­ste helft van de

20e eeuw had­den ze zo­veel nacht­clubs in Las Ve­g­as en New

York in han­den, dat prak­tisch el­ke be­roemd­heid vroeg of laat wel eens in een maf­fi­a­club op­trad. En om­dat ze de mees­te Ame­ri­kaan­se ju­ke­boxen be­heer­den, be­paal­den ze wel­ke pla­ten suc­ces­vol zou­den wor­den. Ze ble­ven ook een aan­tal ja­ren aan­we­zig in Hol­ly­wood, waar ze stu­dio’s af­per­sten voor be­scher­ming. Som­mi­ge maf­fi­o­si, zo­als Jo­h­n­ny Ro­sel­li, wer­den zelf pro­du­cers.

Gok­ken

Door­dat gok­ken il­le­gaal was in veel sta­ten, had de maf­fia lo­gi­scher­wijs veel van de­ze in­du­strie in han­den. Op plek­ken waar het wel le­gaal was, was de maf­fia nog steeds aan­we­zig, ook in Las Ve­g­as. In de staat Ne­va­da was gok­ken in 1931 niet meer ver­bo­den, waar­door het snel de gok­hoofd­stad van het he­le land werd. Gang­sters zo­als Bug­sy Sie­gel, Luc­ky Lu­ci­a­no en Mey­er Lans­ky bouw­den ca­si­no’s waar­on­der de Sa­ha­ra, de Sands en de Fla­min­go.

In­du­strie

Een van de meest lu­cra­tie­ve ac­ti­vi­tei

ten van de Ame­ri­kaan­se maf­fia was het in­fil­tre­ren (en ui­t­ein­de­lijk over­ne­men) van de vak­bon­den. Lei­ders van de bon­den wer­den ja­ren­lang bedreigd,

wat be­te­ken­de dat de maf­fia al­le macht had. Op het hoog­te­punt kon de maf­fia over­al in Amerika bouw en ver­sche­ping stop­zet­ten. Dit is waar­om

vak­bon­den die de rech­ten van de ar­bei­ders be­scher­men in Amerika nog al­tijd met wan­trou­wen

wor­den be­ke­ken.

Po­li­tiek

Als de maf­fia de wet kon be­pa­len, zou­den hun za­ken soe­pe­ler ver­lo­pen.

Met om­ko­pin­gen en be­drei­gin­gen kre­gen ze het voor el­kaar in de Ame­ri­kaan­se (en Ita­li­aan­se) sys­te­men. Ze wa­ren soms zelfs be­trok­ken bij pre­si­dents­ver­kie­zin­gen. Gang­ster Sam

Gi­an­ca­na zou een gro­te rol heb­ben ge­speeld in het ver­de­len van be­lang­rij­ke ze­tels in West Vir­gi­nia, tij­dens de de­mo­cra­ti­sche cam­pag­ne van

Jo­hn F. Ken­ne­dy.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.