DE WA­PEN­STIL­STAND VAN KERST 1914

Een tij­de­lijk fees­te­lijk res­pijt aan het front.

Alles over Geschiedenis - - Wonderlijke Weetjes Over Kerstmis -

Op kerst­avond 1914 hoor­den Brit­se troe­pen van­uit hun loop­gra­ven de Duit­sers on­der an­de­re ‘Stil­le nacht’ zin­gen. Ze re­a­geer­den met hun ei­gen kerst­lied­jes. De vol­gen­de dag, 25 de­cem­ber, trok­ken een aan­tal sol­da­ten nie­mands­land in om ca­deau­tjes uit te wis­se­len en fo­to’s met de vij­and te ma­ken. Of de be­roem­de voet­bal­wed­strijd tus­sen de Duit­sers en de En­gel­sen daad­wer­ke­lijk heeft plaats­ge­von­den is niet he­le­maal dui­de­lijk, maar er is ze­ker wel een bal­le­tje ge­trapt. Het was een kor­te pe­ri­o­de van vre­de voor de­ge­nen die zich ver van huis be­von­den, op een mo­ment dat fa­mi­lies bij el­kaar ko­men.

Hoe­wel het een hart­ver­war­mend ver­haal is, was het com­pleet an­ders aan het wes­te­lijk front. Daar werd ge­woon ge­voch­ten op kerst­dag en de­ge­nen die vei­lig in nie­mands­land aan­kwa­men, moesten de ge­won­den en do­den ber­gen. Het was ook niet de eni­ge wa­pen­stil­stand in 1914. On­danks de ver­wach­ting dat de oor­log

rond Kerst­mis voor­bij zou

“Het was een kor­te pe­ri­o­de van vre­de voor hen die ver van huis wa­ren.”

zijn, werd het snel dui­de­lijk dat dit niet het ge­val was. Het aan­van­ke­lij­ke en­thou­si­as­me van de troe­pen was ver­dwe­nen. In no­vem­ber 1914 ont­ston­den er klei­ne, in­for­me­le wa­pen­stil­stan­den aan het front, waar­bij sol­da­ten van bei­de kan­ten el­kaar rust gun­den en een kans ga­ven om de do­den te ber­gen.

Toen de­ze klei­ne wa­pen­stil­stan­den be­kend wer­den bij de com­man­dant van het Brit­se le­ger, werd de­ze kwaad. De troe­pen ver­broe­der­den met de vij­and en brach­ten hun taak daar­mee in ge­vaar. In 1915 werd ge­meld dat ie­der­een die mee­deed aan der­ge­lij­ke wa­pen­stil­stan­den zou wor­den ge­straft, waar­na ze niet meer voor­kwa­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.