ZOENEN ON­DER DE MARETAK

De ge­schie­de­nis van de fees­te­lij­ke plant.

Alles over Geschiedenis - - Wonderlijke Weetjes Over Kerstmis -

De Kel­ti­sche dru­ï­den ge­loof­den dat maretak een sym­bool van vrucht­baar­heid was, om­dat het stren­ge win­ters kon over­le­ven en toch bes­sen kon dra­gen. Het werd ge­bruikt in elixers die wer­den ont­wor­pen om on­vrucht­baar­heid te ge­ne­zen en er wer­den twijg­jes bo­ven deu­ren ge­han­gen als be­scher­ming te­gen bo­ze gees­ten.

In de Noord­se my­tho­lo­gie wordt het ver­haal van Bal­dr (de zoon van Odin en Frigg) ge­as­so­ci­eerd met maretak. Er werd voor­speld dat Bal­dr zou ster­ven en daar­om liet Frigg (de go­din van de lief­de) elk we­zen en el­ke plant op aar­de be­lo­ven dat ze hem nooit kwaad zou­den doen. Ze ver­gat al­leen om de on­ge­vaar­lij­ke maretak te vra­gen, waar­na Lo­ki een pijl maak­te van de plant, die hij ge­bruik­te om Bal­dr te do­den. Frigg was er ka­pot van en er werd ge­zegd dat haar tra­nen in de wit­te bes­sen van de maretak ver­an­der­den. Er is een ver­sie van het ver­haal waar­in Bal­dr weer tot le­ven werd ge­wekt en Frigg de plant ze­gen­de als een sym­bool van lief­de en zweer­de ie­der­een te kus­sen die er on­der zou lo­pen.

Op een be­paald mo­ment in de 18e eeuw, raak­te maretak in de kerst­tra­di­tie ver­zeild, ook al is het on­be­kend hoe en waar­om dat ge­beur­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.