DE DON­KE­RE KANT VAN KERST­MIS

Kram­pus en zijn bo­ze knech­ten.

Alles over Geschiedenis - - Wonderlijke Weetjes Over Kerstmis -

Kram­pus is half dui­vel, half geit en de kwa­de te­gen­han­ger van de kerst­man. Hij wordt be­schre­ven in de Ger­maan­se fol­klo­re. De kerst­man geeft ca­deau­tjes aan de goe­de kin­de­ren, kram­pus straft de on­deu­gen­de kin­de­ren. Hij draagt een gro­te zak waar de kin­de­ren in wer­den mee­ge­no­men naar de on­der­we­reld en hij sloeg ze met stok­ken.

Kram­pus­nacht is een feest dat op 5 de­cem­ber wordt ge­vierd, net zo­als sin­ter­klaas. Te­gen­woor­dig staat het feest be­kend om de ru­we en dron­ken vie­rin­gen waar­bij men­sen zich ver­kle­den als kram­pus en door de stra­ten ren­nen – maar dat ge­drag werd niet al­tijd ge­ac­cep­teerd. Ja­ren­lang was de my­the van kram­pus af­we­zig in Eu­ro­pa, door­dat de ka­tho­lie­ke kerk Kerst­mis ef­fec­tief had ge­zui­verd.

De ver­ha­len over an­de­re bo­ze com­pag­nons van de kerst­man, zo­als Le Pè­re Fou­et­tard die stou­te kin­de­ren sloeg, en knecht Ru­precht die ko­len gaf aan die kin­de­ren, raak­ten ook in de ver­ge­tel­heid. Maar de af­ge­lo­pen ja­ren zijn juist de en­ge ver­ha­len weer wat po­pu­lair­der ge­wor­den.

Er be­staan ook ka­rak- ters die Kerst­mis ter­ro­ri­se­ren maar niet per se met de kerst­man wor­den ge­as­so­ci­eerd. Het bes­te voor­beeld daar­van is Kal­li­kant­za­ros, ko­bol­den uit de fol­klo­re van zuid­oost Eu­ro­pa, die lij­ken op klei­ne zwar­te dui­vels. Ze zou­den tij­dens Kerst­mis 12 da­gen lang bo­ven de grond ko­men en men­sen het le­ven zuur ma­ken. Om zich­zelf te be­scher­men, ver­brand­den men­sen joel­blok­ken, om­dat de Kal­li­kant­za­ros niet door vuur kon­den lo­pen. Vol­gens de le­gen­de liep elk kind dat ge­du­ren­de die 12 da­gen werd ge­bo­ren het ri­si­co om in een Kal­li­kant­za­ros te ver­an­de­ren.

“Hij draagt een gro­te zak om on­deu­gen­de kin­de­ren in mee te ne­men.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.