LUCHTSCHEPEN

Luchtschepen wa­ren re­vo­lu­ti­o­nai­re lucht­vaar­tui­gen die bij een he­le ge­ne­ra­tie tot de ver­beel­ding spra­ken. Ze heb­ben een kor­te, maar zeer span­nen­de ge­schie­de­nis.

Alles over Geschiedenis - - INHOUD -

Ooit wa­ren ze de toe­komst van het per­so­nen­ver­voer door de lucht. Maar niet voor lang.

De toe­komst van de lucht­vaart ligt in­mid­dels ste­vig in han­den van vlieg­tui­gen, maar aan het eind van de 19e eeuw wa­ren het met na­me luchtschepen die vlie­gen mo­ge­lijk maak­ten.

Het ver­haal van de­ze lucht­vaar­tui­gen die rus­tig bo­ven de wol­ken zweef­den, wordt vaak ver­ge­ten en over­scha­duwd door de pres­ta­ties van vlieg­tui­gen met vas­te vleu­gels. Toch blij­ven ze een be­lang­rijk on­der­deel van de ont­wik­ke­ling van de lucht­vaart.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.