Had het Ou­de Ro­me last van in­fla­tie?

Alles over Geschiedenis - - VRAAG & ANTWOORD -

Ze­ker. In de eerste eeuw was de zil­ve­ren de­na­ri­us de be­lang­rijk­ste munt in het Ro­mein­se Rijk. Maar hoe meer het rijk groei­de, hoe meer mun­ten er no­dig wa­ren om het le­ger te be­ta­len. Er wa­ren ech­ter niet ge­noeg zil­ver­mij­nen om de­ze groei bij te hou­den. De mak­ke­lijk­ste op­los­sing was om meer te doen met de be­staan­de zil­ver­voor­raad, sim­pel­weg door min­der zil­ver in el­ke munt te stop­pen. Ge­du­ren­de de re­geer­pe­ri­o­de van meer­de­re op­een­vol­gen­de kei­zers ging de de­na­ri­us van 95 pro­cent puur zil­ver naar min­der dan 5 pro­cent. Te­gen de tijd van Gal­lie­nus in 260, wer­den de mun­ten ge­maakt van ko­per, met maar een dun laag­je zil­ver er over­heen. Daar trap­te ech­ter nie­mand in, dus ie­der­een wil­de meer mun­ten voor de­zelf­de dien­sten. Sol­dij van sol­da­ten ver­drie­dub­bel­de tus­sen 50 v.Chr. en 210 n.Chr. en de prij­zen van som­mi­ge goe­de­ren ste­gen met dui­zend pro­cent. De Cri­sis van de der­de eeuw, een pe­ri­o­de van on­rust, leid­de tot het in­stor­ten van de bin­nen­land­se han­del en sa­men­le­vin­gen keer­den te­rug naar de ruil­han­del. Het feit dat in­fla­tie niet in de hand kon wor­den ge­hou­den, was ui­t­ein­de­lijk een van de oor­za­ken voor het uit­een­val­len van het Rijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.