Wel­ke stad werd als laat­ste door be­leg ver­o­verd?

Alles over Geschiedenis - - VRAAG & ANTWOORD -

De Brit­se le­ger­of­fi­cier Char­les Gor­don, die in 1855 in de be­le­ge­ring van Se­bast­o­pol vocht, schreef dat het “de laat­ste van de ou­de be­le­ge­rin­gen” was. Maar hij was te vroeg, want der­tig jaar la­ter werd hij ge­dood tij­dens de be­le­ge­ring van Khartoem. Er is door­gaans spra­ke van een be­leg wan­neer de vij­and een stad of een ge­bouw om­sin­gelt met het doel dat de be­wo­ners zich over­ge­ven. Vol­gens die de­fi­ni­tie is de slag om Mo­soel (2016­2017) ook een be­leg. Maar mo­der­ne be­le­ge­rin­gen zijn vol­le­dig ver­an­derd door de mo­ge­lijk­he­den van lucht­aan­val­len. Een van de laat­ste voor­beel­den van een suc­ces­vol­le be­le­ge­ring zon­der lucht­on­der­steu­ning, is het Be­leg van Port Arthur in de Rus­sisch­Ja­pan­se Oor­log in 1904­1905. De­ze ha­ven in het Chi­ne­se Mantsjoe­rije was toen een Rus­si­sche ma­ri­ne­ba­sis. Na vijf maan­den vech­ten werd de ha­ven in­ge­no­men door de Ja­pan­ners, met ruim 50.000 slacht­of­fers aan bei­de zij­den.

Ja­pan­se 11­inch ar­til­le­rie be­stookt Port Arthur. El­ke gra­naat woog 250 ki­lo.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.