The Hap­py Prin­ce

Alles over Geschiedenis - - BOEKEN & FILMS -

The Hap­py Prin­ce is een in­druk­wek­ken­de film over de laat­ste pe­ri­o­de in het le­ven van schrij­ver en dich­ter Os­car Wil­de, ge­schre­ven en ge­re­gis­seerd door Ru­pert Ever­ett, die zelf de ti­tel­rol speelt. Hij was een ge­vierd kun­ste­naar en so­ci­e­ty­fi­guur en werd aan­be­den door man­nen en vrou­wen die als een blok vie­len voor zijn char­mes. Hij was ge­trouwd, maar dat weer­hield hem niet van het heb­ben van een storm­ach­ti­ge ho­mo­sek­su­e­le re­la­tie met een lid van de Brit­se adel. Tot die re­la­tie aan het licht kwam en Wil­de de ri­see van het land werd. Hij werd ver­oor­deeld voor so­do­mie en ge­van­gen ge­zet. Na zijn vrij­la­ting gaat hij naar Pa­rijs en slijt daar zijn laat­ste ja­ren. Hij leeft in gro­te ar­moe­de, ta­kelt snel af, en sterft, be­rooid, in no­vem­ber 1900 op 46-ja­ri­ge leef­tijd. Ever­ett por­tret­teert op groot­se wij­ze die pe­ri­o­de uit het le­ven van de kun­ste­naar, die eer­de­re films over Wil­de angst­val­lig ver­me­den. Het is even wen­nen aan de flash­backs die een ver­re van chro­no­lo­gisch ver­haal ver­tel­len, maar die ge­ven juist uit­ste­kend het tur­bu­len­te le­ven van Os­car Wil­de weer.

www.sep­tem­ber­film.nl | € 14,99 | 105 mi­nu­ten

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.