Adolf Hitler Zijn le­ven, zijn re­de­voe­rin­gen

Alles over Geschiedenis - - BOEKEN & FILMS -

Sinds kort is het boek Adolf Hitler - Zijn le­ven, zijn re­de­voe­rin­gen ver­krijg­baar. Het is de eerste au­to­bi­o­gra­fie van Hitler. De be­schrij­vin­gen over zijn le­ven in 1923 zijn na­me­lijk van zijn hand. Het boek be­staat al lan­ger, maar stond voor­heen op naam van ba­ron Adolf Vic­tor von Kör­ber. Twee jaar ge­le­den ont­dek­te de Duit­se his­to­ri­cus Tho­mas We­ber ech­ter dat het boek door Hitler zelf is neer­ge­pend. Hitler heeft zelf, op ad­vies van ge­ne­raal Lu­den­dorf, het boek op naam van Kör­ber la­ten zet­ten. Het idee daar­ach­ter was dat hij zelf niet zou kun­nen schrij­ven dat hij de ver­los­ser van Duits­land was. Dat kon be­ter ie­mand an­ders doen met eni­ge sta­tus in con­ser­va­tie­ve krin­gen. En zo ge­schied­de. In te­gen­stel­ling tot het boek Mein Kampf, is Adolf Hitler - Zijn le­ven, zijn re­de­voe­rin­gen in Ne­der­land ge­woon le­gaal te ver­krij­gen. www.athe­na­e­um.nl | € 19,95 | 179 pa­gi­na’s

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.