Oor­logs­her­in­ne­rin­gen van een Ro­ma

Ce­ija Stoj­ka (1933-2013)

Alles over Geschiedenis - - COMMUNISME -

15 fe­bru­a­ri t/m 10 ju­ni 2018

Ce­ija Stoj­ka is tien jaar als ze met haar fa­mi­lie naar Auschwitz wordt ge­de­por­teerd. In twee jaar tijd komt ze in drie con­cen­tra­tie­kam­pen te­recht, die ze won­der­lijk ge­noeg over­leeft. Ja­ren­lang zwijgt Ce­ija over de Ho­lo­caust, maar van­af haar 55ste be­gint ze zich te ui­ten. Ze schrijft tal­lo­ze ge­dich­ten en tek­sten en maakt meer dan dui­zend schil­de­rij­en en te­ke­nin­gen. In Ne­der­land is Ce­ija nog na­ge­noeg on­be­kend. Mu­se­um Het Valk­hof brengt daar ver­an­de­ring in met een uit­ge­breid over­zicht van haar werk. Cir­ca 150 schil­de­rij­en, te­ke­nin­gen, dag­boe­ken, tekst­frag­men­ten en een film waar­in Ce­ija over haar werk ver­telt, ge­ven een in­drin­gend beeld. Op on­na­volg­ba­re wij­ze brengt de­ze au­to­di­dact en veer­krach­ti­ge geest haar oor­logs­er­va­rin­gen in beeld en maakt de­ze in­voel­baar.

Kin­de­ren van de oor­log

Te­ge­lijk is de ten­toon­stel­ling Kin­de­ren van de oor­log te zien. Uit­gangs­punt voor de ten­toon­stel­ling zijn 585 kin­de­ren die om­kwa­men in en om Nij­me­gen tij­dens en vlak na de Twee­de We­reld­oor­log. Zo zijn on­der meer ver­ha­len te le­zen van kin­de­ren die om­kwa­men bij het bom­bar­de­ment op Nij­me­gen in fe­bru­a­ri 1944, Ho­lo­caust slacht­of­fers en Duit­se kindsol­da­ten die bij Nij­me­gen voch­ten. Fo­to­gra­fe An­nie van Ge­mert (1958) re­a­geert op de his­to­ri­sche fo­to’s met werk waar­in he­den­daag­se kin­de­ren die uit een oor­logs­si­tu­a­tie ko­men cen­traal staan. Eens te meer wordt dui­de­lijk dat ge­weld van al­le tij­den is. Uit de mond van de kin­de­ren die dit on­langs heb­ben mee­ge­maakt, klinkt des­on­danks een bood­schap van hoop: zij heb­ben dro­men en ma­ken plan­nen voor de toe­komst.

Es­ca­pe Room – Uni­ver­si­teit in ver­zet

In de­ze aan de Twee­de We­reld­oor­log ge­wij­de, span­nen­de ga­me van de Rad­boud Uni­ver­si­teit staan de slui­ting van de uni­ver­si­teit en het waar ge­beur­de ver­haal van een aan­tal moe­di­ge stu­den­ten cen­traal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.