RETORISCHE TRUCJES

Alles over Geschiedenis - - COMMUNISME -

Stem

Straal ge­zag en au­to­ri­teit uit tij­dens je toe­spraak om de aan­dacht van je pu­bliek te trek­ken. Roep even­tu­eel de hulp in van een stem­coach. Veel lei­ders de­den dit al voor je, waar­om zou je het dan zelf niet doen?

Li­chaams­taal

Door tij­dens je speech be­lang­rij­ke woor­den te voor­zien van een dui­de­lij­ke li­chaams­taal kun je het pu­bliek over­tui­gen van je be­doe­lin­gen.

Ver­koop je ver­haal

Je moet je vi­sie op de juis­te ma­nier ver­ko­pen om de be­vol­king te over­tui­gen dat jij hun pro­ble­men kunt op­los­sen. Dit doe je ui­ter­aard met veel over­tui­ging, pas­sie en be­hoor­lijk wat bla­bla.

Krach­ti­ge in­houd

Dra­ma­ti­sche zin­nen en in­druk­wek­ken­de pas­sa­ges kun­nen je hel­pen. Pro­beer daar­om zo­veel mo­ge­lijk van dit soort ter­men in je speech te ver­wer­ken, ook al moet je daar­voor een heel le­ger aan speech­schrij­vers in­scha­ke­len.

Kort maar krach­tig

Een kor­te speech kan zeer krach­tig zijn. De Get­tysburg Ad­dress-toe­spraak die pre­si­dent Abra­ham Lin­coln hield wordt ge­zien als een van de bes­te spee­ches ooit. En dat in min­der dan 300 woor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.