4 BE­ROEM­DE LEI­DERS

Alles over Geschiedenis - - COMMUNISME -

NA­PO­LE­ON BONAPARTE 1769 1821, FRANK­RIJK

Een bril­jan­te, mi­li­tai­re cam­pag­ne gaf Na­po­le­on de no­di­ge on­der­steu­ning om de macht te grij­pen in Frank­rijk. Hij be­noem­de zich­zelf tot ko­ning in 1804.

JO­ZEF STA­LIN 1878 1953, SOV­JET UNIE

Ge­stuur­de pro­pa­gan­da in de pers zorg­de er­voor dat Sta­lin ge­zien werd als een zacht­aar­di­ge, doch ster­ke va­der­fi­guur. Zijn fo­to’s, beel­den en naam over­spoel­den het land.

BENITO MUSSOLINI 1883 1945, ITA­LIË

Door de pers­ui­tin­gen van zijn fas­cis­ti­sche po­li­tie­ke par­tij, werd Il Du­ce (de lei­der) als een soort god en een mees­ter in de po­li­tiek neer­ge­zet.

EVA PERÓN 1919 1952, AR­GEN­TI­NIË

Eva (be­ter be­kend als ‘Evi­ta’) werd ver­eerd door de ar­men in het land. Ze over­leed op 33ja­ri­ge leef­tijd, maar ze wordt nu nog steeds be­won­derd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.