Het pad naar de re­vo­lu­tie

De ge­beur­te­nis­sen die leid­den tot de groot­ste oor­log in de Ame­ri­kaan­se ge­schie­de­nis.

Alles over Geschiedenis - - GEORGE WASHINGTON -

1754-1763

Fran­se en In­di­aan­se Oor­log

De Fran­se en In­di­aan­se Oor­log is on­der­deel van een lang­lo­pend con­flict tus­sen GrootB­rit­tan­nië en Frank­rijk (Ze­ven­ja­ri­ge Oor­log) en wordt uit­ge­voch­ten in het noor­den, waar Frank­rijk zijn ter­ri­to­ri­um ver­liest. De kos­ten van de oor­log le­ve­ren Groot-Brit­tan­nië een ho­ge na­ti­o­na­le schuld op en zijn voor Frank­rijk een goe­de re­den om de Ame­ri­kaan­se on­af­han­ke­lijk­heid te steu­nen.

Stamp Act

1765

De na­ti­o­na­le schuld van de Ze­ven­ja­ri­ge Oor­log is in Groot-Brit­tan­nië in 1746 op­ge­lo­pen tot 130 mil­joen pond. Groot-Brit­tan­nië moet een ma­nier vin­den om zijn le­ger in Ame­ri­ka te be­ta­len en be­sluit dat de ko­lo­ni­ën dat moe­ten doen. De Stamp Act dwingt bur­gers tot het be­ta­len van be­las­ting op pa­pier­wa­ren. De woe­de over de be­las­ting wordt ge­weld­da­dig en die be­las­ting is dan ook nooit ge­ïnd.

1767-1770

Towns­hend Acts

De Towns­hend Acts is een reeks wet­ten die be­las­ting hef­fen op goe­de­ren die in ho­ge vo­lu­mes ge­ïm­por­teerd wor­den, zo­als glas, verf, pa­pier en thee. Het geld van die be­las­tin­gen is be­doeld om gou­ver­neurs en rech­ters te be­ta­len om trouw te blij­ven, en ook om een al­ge­meen pre­ce­dent te schep­pen dat de Brit­ten het recht heb­ben om de Ame­ri­kaan­se ko­lo­ni­ën be­las­tin­gen op te leg­gen.

1770

Bos­ton Mas­sa­cre Een aan­tal ko­lo­nis­ten krij­gen ru­zie met de Brit­se wacht. De sol­da­ten schie­ten op de me­nig­te, waar­bij drie men­sen ge­dood en ve­le an­de­ren ge­wond ra­ken. Twee ster­ven er la­ter aan hun ver­won­din­gen. De sol­da­ten wor­den ge­ar­res­teerd voor dood­slag, maar vrij­ge­la­ten zon­der aan­klacht. Dat is een van de ge­beur­te­nis­sen die zor­gen voor ster­ke an­ti-Brit­se ge­voe­lens in de ko­lo­ni­ën.

1773

Bos­ton Tea Par­ty

Om de ko­lo­ni­ën te dwin­gen de Towns­hend-be­las­ting op thee te ac­cep­te­ren, neemt Groot-Brit­tan­nië de Tea Act aan, waar­door de East In­dia Com­pa­ny thee naar Noord-Ame­ri­ka mag ver­sche­pen. Als pro­test be­stor­men de ac­tie­voer­ders de sche­pen en gooi­en kis­ten vol thee in de ha­ven van Bos­ton. Het par­le­ment neemt de In­to­le­ra­ble Acts aan, waar­door Mas­sa­chu­setts het recht op zelf­be­stuur ver­liest.

1774

Eerste Con­ti­nen­ta­le Con­gres

Af­ge­vaar­dig­den van 12 van de 13 Brit­se ko­lo­ni­ën in Ame­ri­ka be­spre­ken in Phi­l­a­delp­hia hoe ze de In­to­le­ra­ble Acts kun­nen stop­pen. Ze boy­cot­ten de im­port van Brit­se goe­de­ren tot­dat aan hun ei­sen vol­daan wordt. Wan­neer dat geen vruch­ten af­werpt, wordt een jaar la­ter een Twee­de Con­ti­nen­taal Con­gres ge­hou­den ter voor­be­rei­ding op de Ame­ri­kaan­se On­af­han­ke­lijk­heids­oor­log.

1775 De veld­sla­gen van Lex­ing­ton en Con­cord

Als de Con­ti­nen­ta­len ho­ren dat Brit­se troe­pen naar Con­cord op­trek­ken, wordt er snel een le­ger op de been ge­bracht. 77 mi­li­tie­le­den staan bij Lex­ing­ton te­gen­over 700 Brit­se sol­da­ten en wor­den snel ver­sla­gen. De Brit­ten ver­vol­gen hun mars, maar wor­den te­rug­ge­dre­ven door 500 mi­li­tie­le­den, die daar­mee de eerste over­win­ning be­ha­len.

1775

Slag om Bun­ker Hill

De­ze slag maakt deel uit van het be­leg van Bos­ton. De Brit­ten voe­ren een aan­val uit op de ko­lo­ni­a­le troe­pen die ge­le­gerd zijn bij Bun­ker Hill en Breed’s Hill. Hoe­wel de Brit­ten win­nen, is het door de zwa­re ver­lie­zen die ze lij­den een pyr­rus­over­win­ning. Kort na het con­flict ver­klaart ko­ning Ge­or­ge III de ko­lo­ni­ën of­fi­ci­eel in staat van op­stand.

Af­beel­ding van Was­hing­tons huis in Mount Ver­non. Dat Was­hing­ton in staat was zijn he­le le­ger te eva­cu­e­ren van Long Is­land zon­der dat er iets of ie­mand ver­lo­ren ging, ver­bijs­ter­de de Brit­ten. Ge­or­ge Was­hing­ton vocht sa­men met de Brit­ten bij de aan­val op het Fran­se fort Du­quesne.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.