Red­coats

Alles over Geschiedenis - - GEORGE WASHINGTON -

Or­ga­ni­sa­tie

Er wa­ren 56.000 Brit­se troe­pen (red­coats) in Noord-Ame­ri­ka naast een ge­com­bi­neer­de macht van 52.000 loy­a­lis­ten, vrij­ge­maak­te sla­ven en in­heem­sen. Ze had­den ook 78 sche­pen van de Roy­al Na­vy tot hun be­schik­king. Wil­li­am Ho­we was de op­per­be­vel­heb­ber, maar er wa­ren veel ge­de­co­reer­de ge­ne­raals en of­fi­cie­ren zo­als Tho­mas Ga­ge en Hen­ry Clin­ton.

Wapens

Het Brit­se le­ger ge­bruik­te in hoofd­zaak vuur­steen­slot­mus­ket­ten met een ka­li­ber van .75, bij­ge­naamd ‘Brown Bess’. Ze had­den ook ba­jo­net­ten en soms mus­ket­ten met een kor­te loop. De red­coats ge­bruik­ten ook ka­non­nen, en dat was zo’n groot voor­deel dat een Ame­ri­kaan­se een­heid zon­der ka­non geen aan­val zou wa­gen te­gen een Brit­se een­heid met ka­non.

Be­voor­ra­ding

Ook al wa­ren de Brit­se sol­da­ten be­ter uit­ge­rust dan hun Ame­ri­kaan­se te­gen­stan­ders, ze voch­ten ver van huis en voor­ra­den kon­den maan­den­lang on­der­weg zijn voor­dat ze op hun be­stem­ming kwa­men. Veel Brit­se troe­pen wa­ren af­han­ke­lijk van ge­trou­wen on­der de lo­ka­le be­vol­king om hen van voed­sel te voor­zien. Ze kon­den al­leen ho­pen dat de nood­za­ke­lij­ke voor­ra­den de 4800 ki­lo­me­ter lan­ge reis over de oce­aan zou­den over­le­ven.

Mo­raal

De Brit­ten ge­loof­den dat ze de re­bel­len mak­ke­lijk kon­den weg­va­gen, en die on­der­schat­ting van hun vij­and kwam hen duur te staan. De oor­log kost­te ook veel geld en de steun in het thuis­land was be­paald niet groot. Bij veel sol­da­ten die on­der vre­se­lij­ke om­stan­dig­he­den ver van huis moesten vech­ten was de mo­ti­va­tie niet groot.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.